Zastrzeżenia w umowie

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Jw 3751
Posty: 6
Rejestracja: 26 mar 2007, 13:44

Post autor: Jw 3751 » 17 maja 2007, 13:05

Zamawiający ma charakter usługowy. Świadczy usługi remontowe pojazdów (osobowe, ciężarowe, autobusy - różnych marek) na rzecz innych w trybie nakazowym. Nie jest w stanie określić ile i w jakim zakresie remonty będzie wykonywał do końca roku. Na zakup części zamiennych potrzebnych dla zapewnienia działalności Zamawiającemu przedzielono 100 tys. zł. Jest to kwota mniejsza od zakładanych potrzeb – konieczna będzie hierarchizacja ważności zadań. Zamawiający zamierza przeprowadzić post. o zam. publ. W trybie podst. – PN. Przedmiot zamówienia Zamawiający zamierza określić na podstawie statystyki z poprzedniego roku i przewidywań na 2007r, a wartość jego przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia
Czy Zamawiający może w umowie zawrzeć następujące zastrzeżenia?

1. KUPUJĄCY nie ma obowiązku zrealizować pełnego asortymentu towaru wymienionego w „Szczegółowej Ofercie Cenowej”Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie świadczeniami częściowymi wg faktycznych potrzeb KUPUJĄCEGO i wg cen zawartych w „Szczegółowej Ofercie Cenowej”

2. Dopuszcza się wyjątkowo (w szczególnych przypadkach, których wcześniej nie można przewidzieć) dokonanie zmiany asortymentu wymienionego w niniejszej umowy, na inne pozycje z katalogów samochodów wymienionych w umowie, ale wyłącznie w ramach wartości umowy.
Czy zamieszczenie takich zastrzeżeń jest uprawnione?
Pozdrawiam Tomek L

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 17 maja 2007, 15:55

Moim zdaniem nie można zawrzeć takich klauzul o braku obowiązku zrealizowania pełnego asortymentu towaru ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli zamawiający wie, że nie ma wystarczających środków finansowych to powinien ogłosić przetarg w takim zakresie na jaki go stać. Jaki ma sens opisywanie przedmiotu zamówienia skoro z góry wiadomo, że nie będzie możliwości sfinansowania go? Tego typu zapisy. Dlaczego też dopuszczać zmianę asortymentu w stosunku do opisanego w umowie. Proszę zauważyć, że ta zmiana asortymentu wcale nie jest taka nieprzewidziana skoro już w umowie się o niej wspomina. Ustawa Pzp daje prawo zmienić umowę w trakcie jej realizacji jeśli rzeczywiście zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w umowie. Wykonawca składając ofertę nie wie wtedy tak naprawdę jak ma wypełnić świadczenie, bo nagle może się okazać że zażądane przez zamawiającego zmiany są dla wykonawcy niekorzystne lub nie będzie się w stanie z nich wywiązać.

Jw 3751
Posty: 6
Rejestracja: 26 mar 2007, 13:44

Post autor: Jw 3751 » 18 maja 2007, 10:30


PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 maja 2007, 7:48

Z Pańskiego opisu wynika, że jest to zamówienie na usługi powtarzające się okresowo. Jest to rodzaj zamówienia, które ze względu na swą istotę nie można wykonać od razu (nie da się od razu naprawić wszystkich samochodów, bo psują się w różnym okresie i nigdy do końca nie wiadomo ile ich się popsuje). Typowym zamówieniem na usługi powtarzające się okresowo jest na przykład też zamówienie na sprzątanie budynku. Tu też nie da się z góry posprzątać na cały rok naraz. Wartość tego zamówienia określa Pan na podstawie art. 34 ust 1 Pzp:

„Art. 34. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:
1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.”

Jeżeli na podstawie poprawnie oszacowanego zamówienia wychodzi, że jest ono warte np. 200 tysięcy, a Państwo mają tylko 100 tysięcy to musicie liczyć się z niemożnością wyboru wykonawcy, bo wszystkie oferty będą zapewne opiewać na ceny wyższe niż Państwo mają pieniędzy. Nadal nie widzę zasadności zamieszczania przytoczonych w Pańskim pierwszym poście klauzul. Czy to miałoby oznaczać, że samochody będą naprawiane tylko przez pół roku póki są pieniądze, a potem już nie będą? No właśnie, co potem? Przecież zamawiający widząc jakie są przeciętne koszty napraw w poprzednich latach powinien zapewnić podaną sumę w budżecie na kolejny rok, a nie liczyć na to, że znajdzie się wykonawca, który zechce wykonać zamówienie taniej ze stratą dla siebie.

Przytoczony przez Pana fragment artykułu doktora Szostaka dotyczy umów ramowych określonych w artykułach 99-101 Pzp.

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy.
2. O zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający niezwłocznie zawiadamia Prezesa Urzędu, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Umowę ramową zawiera się:
1) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne;
2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.
4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.
Art. 101. 1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, w trybie:
1) zamówienia z wolnej ręki - jeżeli zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą; przepisów art. 67 ust. 1 i 2 nie stosuje się;
2) negocjacji bez ogłoszenia - jeżeli zawarł umowę ramową z więcej niż jednym wykonawcą.
2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może dokonać modyfikacji warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli modyfikacja ta nie jest istotna. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zamawiający zaprasza do składania ofert wyłącznie wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową. Przepisów art. 62 i 63 nie stosuje się.
4. Do zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, nie stosuje się przepisów art. 26 oraz art. 167 ust. 2 i 3.

Temat umów ramowych był omawiany także w wątkach:
http://www.forum.przetargi.pl/showthrea ... ght=ramowa
http://www.forum.przetargi.pl/showthrea ... ght=ramowa

ODPOWIEDZ