Wystarczy aktualna polisa OC

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 28 gru 2007, 10:06

Wystarczy aktualna polisa OC – Gazeta Prawna, 28 grudnia 2007

Zamawiający nie może żądać ubezpieczenia ważnego przez cały okres realizacji umowy.

ORZECZENIE

Gmina Polkowice wykluczyła z przetargu firmę Feroma. Wykonawca nie zgodził się z decyzją zamawiającego i wniósł protest. Zarzucił, że jego wykluczenie było bezpodstawne, bo na wezwanie zamawiającego wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wskazał, że z postępowania powinien zostać wykluczony zwycięski wykonawca.

Zamawiający oddalił zarzuty Feromy, więc przedsiębiorca odwołał się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów unieważnił cały przetarg z powodu wystąpienia wady uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy zamówieniowej. Największe zastrzeżenia arbitrów wzbudził warunek zamawiającego dotyczący ubezpieczenia OC z tytułu działalności gospodarczej. Zamawiający wymagał nie tylko ubezpieczenia aktualnego na dzień składania ofert, ale obowiązek ten rozszerzył na cały okres trwania umowy do końca 2009 roku. Na dowód tego żądał przedstawienia polisy wraz z dowodem uiszczenia należnych składek z dodatkową adnotacją „ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy”.

W ocenie arbitrów postawienie takiego warunku było niezgodne z prawem zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - p.z.p.). Zamawiający może bowiem żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 25 ust. 1 p.z.p.). Z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. nr 87, poz. 605) wynika, że zamawiający może żądać polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Chodzi tu jednak o polisę czy też inny dokument, który dotyczy sytuacji wykonawcy aktualnej na dzień składania ofert. Nie można na podstawie tego przepisu żądać od wykonawców dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia w okresach przyszłych. Zamawiający może natomiast żądać od wybranego wykonawcy przedłożenia takiego dokumentu w momencie podpisywania umowy, a stosowny wymóg co do tego wprowadzić w specyfikacji w ramach istotnych dla stron postanowień umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16 p.z.p.).

Sygn. akt UZP/ZO/0-880/07

ODPOWIEDZ