Nie wolno arbitralnie ustalać kar umownych

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 sie 2007, 21:17

Nie wolno arbitralnie ustalać kar umownych – Gazeta Prawna, 20 sierpnia 2007

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może naruszać zasady swobody umów oraz równości stron.
PKP InterCity z Warszawy ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie napraw wagonów. Na udostępnioną na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) dwie firmy - Newag oraz Pesa - wniosły protest. Przedsiębiorcy zarzucili zamawiającemu naruszenie kilkunastu przepisów prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - dalej p.z.p.). Większość zarzutów dotyczyła wzoru umowy dołączonego do s.i.w.z. Rozstrzygając protesty zamawiający oddalił gros zarzutów, więc obie firmy wniosły odwołania do prezesa UZP.
Zespół arbitrów uznał, że odwołania zasługują na uwzględnienie i nakazał zamawiającemu dokonanie modyfikacji s.i.w.z. Zdaniem arbitrów PKP InterCity powinien przede wszystkim wprowadzić kilkanaście zmian we wzorcu przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Najwięcej zastrzeżeń arbitrzy mieli do postanowień dotyczących kar umownych. Ich zdaniem wysokość kar umownych nie powinna być uzależniona od ewentualnych strat w prestiżu firmy, jak chciał tego zamawiający. Również ustalanie kary za samo zgłoszenie reklamacji jest zdaniem arbitrów nieuzasadnione, gdyż kara umowna może być stosowana tylko za niewykonanie przez wykonawcę jakiegoś obowiązku. Zamawiający nie może także żądać od wykonawcy zrzeczenia się prawa do kwestionowania wysokości kar umownych bez udowodnienia mu winy, np. w postępowaniu przed sądem.
Arbitrzy uznali za nieuzasadniony również zapis umowy dopuszczający odpowiedzialność wykonawcy za uszkodzenia powstałe np. w wyniku aktów wandalizmu. Takie postanowienie naraża wykonawcę na ponoszenie nadmiernych, niezawinionych przez niego kosztów.
Sygn. akt UZP/ZO/0-122/07, UZP/ZO/0-131/07

ODPOWIEDZ