Uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa zależy od warunków

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 sty 2008, 15:27

Uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa zależy od warunków ogłoszenia lub specyfikacji - Gazeta Prawna, 2 stycznia 2008

Pełnomocnictwo nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.), a w konsekwencji nie można zastosować art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych, który dotyczy uzupełniania dokumentów.

PROBLEM

Jeden z wykonawców dołączył do swej oferty wadliwe pełnomocnictwo. Czy możliwe jest uzupełnienie nieprawidłowego pełnomocnictwa? Czy też wykonawca w takiej sytuacji nie ma prawa brać udziału w dalszej części postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Co należy zrobić, gdy wykonawca w ogóle nie dołączył pełnomocnictwa do oferty przetargowej?

URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYJAŚNIA

Możliwość uzupełnienia wadliwego lub niezłożonego pełnomocnictwa zależy od warunków określonych w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli zamawiający wyraźnie żądał w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączenia do oferty lub do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa, to nie ma podstaw prawnych, aby dokonać uzupełnienia tego dokumentu. Z art. 25 ust. 1 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z zm.) wynika, że zamawiający może żądać tylko oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przy czym oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego - zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Pełnomocnictwo nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.), a w konsekwencji nie można zastosować art. 26 ust. 3 p.z.p., który dotyczy uzupełniania dokumentów.

Inaczej jest, gdy zamawiający nie uregulował w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia zagadnienia złożenia dokumentu pełnomocnictwa albo gdy wprost dopuścił możliwość uzupełnienia pełnomocnictwa. Wtedy zgodnie z art. 14 prawa zamówień publicznych do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się kodeks cywilny, jeżeli przepisy dotyczące zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Oznacza to, że strony stosunku cywilnoprawnego mogą żądać od swych kontrahentów dokumentów niezbędnych do zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego. Należy do nich zaliczyć również dokument pełnomocnictwa. Wtedy zamawiający jest uprawniony do żądania od pełnomocnika wykonawcy przedłożenia dokumentu w sposób prawidłowy dokumentującego jego umocowanie do działania w imieniu wykonawcy.

Opracowano na podstawie odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych udzielonych na pytania miast w związku z organizacją Euro 2012.

ODPOWIEDZ