unieważnienie

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 11 lut 2008, 12:51

Witam
W postępowaniu PN złożono 2 oferty, które zostały odrzucone. Czy w tej sytuacji zawiadomienie o odrzuceniu i o unieważnieniu postępowania można przesłać w tym samym dniu. I drugie pytanie: wszczęcie następnego postępowania można ogłosić już po unieważnieniu czy trzeba odczekać, aż upłynie termin na ewentualne protesty?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 lut 2008, 13:53

Odrzucenie ofert i unieważnienie postępowania wysyłamy w jednym piśmie tego samego dnia. Teoretycznie można od razu ogłosić kolejne postępowanie natomiast gdyby zdarzyły się jakieś protesty na odrzucenie ofert i unieważnienie to wtedy trzeba by się zastanowić co z tym nowym postępowaniem. Jeśli tylko można to najlepiej odczekać 7 dni na wnoszenie protestów i wtedy wszczynać nowe postępowanie.

kamila1985
Posty: 1
Rejestracja: 12 lut 2008, 22:15

Post autor: kamila1985 » 12 lut 2008, 22:18

Sprawa dotyczy przetargu dotyczącego nieruchomości, której
właścicielem jest Gmina Miejska oraz bezprawnego działania
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Przetarg na w/w nieruchomość odbył się 16 listopada 2007. Do
przetargu zgłosiło się trzech oferentów. Jeden z nich z uwagi na
brak posiadania dowodu wpłaty wadium został wykluczony przez Komisję
Przetargową zgodnie z prawem oraz ogłoszeniem dotyczącym przetargu.
W wyniku zaistniałej sytuacji w licytacji uczestniczyło dwóch
oferentów. Drogą licytacji zostałem nabywcą nieruchomości, a przez
Komisję Przetargową został sporządzony protokół na dowód zakupu nieruchomości.

Niestety właścicielem nieruchomości byłem formalnie przez cztery dni
ponieważ po tym czasie przetarg został unieważniony, przez
Burmistrza Miasta, z powodu odwołania wykluczonego uczestnika.
Wspomniany uczestnik wprowadził w błąd Komisję Przetargową oraz
Burmistrza Miasta powołując się na niemożność przedłożenia dowodu
wpłaty wadium (co było wymogiem przystąpienia do przetargu) z uwagi na zmianę systemu bankowego.
Tymczasem posiadam dokument wystawiony przez tenże bank
potwierdzający, że wydrukowanie dowodu wpłaty nie stanowiło żadnego problemu.

Na prośbę o pisemne uzasadnienie Burmistrza Miasta o powód
unieważnienia przetargu otrzymałem enigmatyczne, nic nie mówiące i
niczym nie poparte wyjaśnienie swojej decyzji co do unieważnienia przetargu.

W związku z powyższym złożyłem zażalenie do Sejmiku Wojewódzkiego w
Białymstoku, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim.

Na moją skargę tylko Radni Rady Miejskiej w profesjonalny sposób
podeszli do przedstawianej sprawy. Przewodniczący Rady Miasta złożył
nterpelację do Burmistrza na posiedzeniu Rady Miejskiej i na tymże
posiedzeniu Radni postanowili przekazać tę sprawę do Komisji Rewizyjnej.
Pozostałe organa stwierdziły, że nie są kompetentne w rozstrzyganiu
takich sporów.

Zasięgałem również porady prawnej i wszyscy zgodnie twierdzą, że władze samorządowe: Wójt Burmistrz mają władze nieograniczoną i mogą jednoosobowo podejmować decyzje nawet nie do końca zgodne z prawem.

Być może twórcy Ustawy Samorządowej nie przewidzieli samowoli osób piastujących stanowiska, mające z założenia służyć społeczeństwu,
którzy nie zawsze postępują zgodnie z litera prawa, wyznając zasadę,
że władza wszystko może.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 13 lut 2008, 9:18

Przede wszystkim proszę o nie rozpoczynanie całkiem innego tematu w wątku poświęconym czemuś innemu. Generalnie sprawy związane z przetargami na zbycie nieruchomości są poruszane w dziale: „Przetargi na zbycie nieruchomości” To jest dział „Problemy w udzielaniu zamówień publicznych” a przecież sprzedaż nieruchomości nie jest zamówieniem publicznym, to jasne.

Nie była Pani ani jednego dnia właścicielką nieruchomości, bo nie był podpisany akt notarialny przeniesienia własności. Konkurent najwyraźniej wniósł skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu i w związku z tym przetarg został unieważniony. Mówi o tym paragraf 11Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości:

§ 11. 1. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem właściwego organu.
2. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
3. Wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
4. Wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
5. Po rozpatrzeniu skargi wojewoda albo organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiadamia skarżącego, a właściwy organ wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

Teraz pewnie przetarg zostanie przeprowadzony od początku.

ODPOWIEDZ