Umowa ramowa

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Jw 3751
Posty: 6
Rejestracja: 26 mar 2007, 13:44

Post autor: Jw 3751 » 11 maja 2007, 10:28

W post. o zam. publ. prowadzonym na podst. art. 39 w związku z art. 99 uPzp wpłynęła jedyna ważna oferta. Zawarcie Umowy Ramowej zaplanowano na 21.05.2007r. Czy konieczne są negocjacje z tym jedynym Wykonawcą? Art. 101 ust. 1 pkt 1 nakazuje zastosować art. 66, zwalnia jedynie ze stosowania art. 67 ust. 1 i 2, rozumiem, że należy przeprowadzić negocjacje zgodnie z art. 66. Czy tak? Czy Umowa Ramowa w takim przypadku jest jednocześnie Umową Realizacyjną, czy należy przygotować odrębny druk Um. Realizacyjnej? – Pozdrawiam – Tomek L

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 maja 2007, 12:34

Umowę ramową zawrzecie z tym jednym wykonawcą, który złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybór wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa ramowa nastąpi na podstawie przetargu nieograniczonego w tym przypadku. Natomiast samo zamówienie, którego przedmiot jest objęty umową ramową (nie mylić z samą umową ramową) będzie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki temu wykonawcy, z którym zawarto umowę ramową. Wtedy będą prowadzone negocjacje (przed zawarciem właściwej umowy). Teraz zawieracie tylko umowę ramową i przed jej zawarciem nie ma żadnych negocjacji.

agsw20
Posty: 108
Rejestracja: 13 wrz 2007, 8:05

Post autor: agsw20 » 13 wrz 2007, 8:29

a do czego jest ta umowa ramowa?
to jest ta umowa przed przetargiem czy jakas inna????????
bierze ona udzial w przetargu nieograniczonym?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 13 wrz 2007, 8:38

Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy.
2. O zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający niezwłocznie zawiadamia Prezesa Urzędu, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Umowę ramową zawiera się:
1) z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne;
2) co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.
4. Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.

Art. 101. 1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową:
1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się odpowiednio;
2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może dokonać modyfikacji warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli modyfikacja ta nie jest istotna. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej.
3. Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.
4. Do zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, nie stosuje się przepisów art. 26 oraz art. 167 ust. 2 i 3.

agsw20
Posty: 108
Rejestracja: 13 wrz 2007, 8:05

Post autor: agsw20 » 13 wrz 2007, 9:38

a co to znaczy po postepowaniu jakim postepowaniu?
czytalam ustawe wiec nie musisz mi pisac ustawy
tylko chcialabym po ludzku
prosze

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 13 wrz 2007, 9:53

Umowa ramowa była już omawiana na forum. Prosze przeczytać wątek: http://www.forum.przetargi.pl/showthrea ... ght=ramowa

ODPOWIEDZ