art 68

Wszystkie sprawy związane z organizacją przetargów na zbycie nieruchomości według ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie tylko
tomek444
Posty: 6
Rejestracja: 18 lis 2007, 0:24

Post autor: tomek444 » 18 sty 2008, 1:22

witam.
art. 68 mówi, iż gmina może sprzedać nieruchomość bezprzetargowo i za zgodą rady miasta z bonifikatą jeżeli będzie ta nieruchomośc wykorzystywana na cele m.im. kulturalne i NIEZAROBKOWE. czy jeśli powstanie w nieruchomości w ten sposób sprzedanej galeria sztuki i pracownia w której będą tworzone dzieła również przeznaczone na sprzedarz (obrazy, rzeżby itp) to czy to mieści się w ramach art. 68. myślę bowiem iż galeria ta i pracownia udostępniana powszechnie dla społeczeństwa musi na siebie jakoś zarabiać i zastanawiam się czy taki rozwiązanie mogłoby zaistnieć.
t444

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 sty 2008, 15:07

Właśnie istotą i warunkiem udzielenia bonifikaty jest prowadzenie działalności niezarobkowej. Jeżeli w tej nieruchomości będzie prowadzona działalność zarobkowa to nie może być udzielona bonifikata. Prowadzący działalność kulturalną musi ją finansować z innego źródła albo kupić nieruchomość bez bonifikaty.

tomek444
Posty: 6
Rejestracja: 18 lis 2007, 0:24

Post autor: tomek444 » 18 sty 2008, 20:40

niezarobkowej działalności więc bez bonifikaty - rozumiem
ale czy kulturalna zarobkowa w jakiś sposób kwalifikuje się na .. bezprzetargowa bezbonifikatowa?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 25 sty 2008, 19:55

Można kupić nieruchomość bezprzetargowo, jeżeli spełnia się warunki z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie ma ogólnego zwolnienia przetargowego dla nieruchomości mającej służyć celom kulturalnym, ale zarobkowym.

„Art. 37. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34; (ten artykuł poniżej)
2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;
3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2; (ten punkt poniżej)
4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;
8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;
9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
11) jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1.
3. Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.
4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.”

ODPOWIEDZ