Roboty budowlane - podstawowe informacje

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Agnieszka Giża
Posty: 11
Rejestracja: 06 lip 2007, 10:14

Post autor: Agnieszka Giża » 06 lip 2007, 10:20

Bardzo proszę o podpowiedź jakie czynności należy podjąć. Jest zgoda na prace remontowe w budynku. Wartość prac to ponad 60 tyś. złotych. Remont polegać będzie na przebudowie pomieszczeń. Jaką najlepiej zastosować procedurę.
Wiem, że to podstawy ale najlepiej jest po raz kolejny ustalić pewne fakty
Z góry dziękuję za odpowiedź.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 lip 2007, 10:30

Podstawowe pytanie jaka jest więc wartość zamówienia. Jeżeli około 60 tysięcy złotych to być może wcale nie przekracza jeszcze 14 000 euro, a wtedy nie trzeba stosować ustawy do udzielenia zamówienia. Jeżeli przekracza równowartość 14 000 euro to najczęściej będzie to przetarg nieograniczony. Obecnie minimalny termin od ogłoszenia do otwarcia ofert to 20 dni.

Agnieszka Giża
Posty: 11
Rejestracja: 06 lip 2007, 10:14

Post autor: Agnieszka Giża » 06 lip 2007, 10:53

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
Nie chcemy popełnić błędów dlatego pytam się o takie różne szczegóły i podstawy.
Precyzuję
Wartość kosztorysu to 66 117 zł.- netto
Czy jest jeszcze to wartość podprogrowa?
Czy należy już stosować ustawę do udzielenia zamówienia.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 lip 2007, 11:28

66 117 zł to jest 15071 euro po przeliczeniu według kursu 4,3870 z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Ustawy nie trzeba stosować jeśli wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro. Trzeba więc w Pani przypadku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą.

Agnieszka Giża
Posty: 11
Rejestracja: 06 lip 2007, 10:14

Post autor: Agnieszka Giża » 06 lip 2007, 11:35

I tak jak Pan na samym początku zaznaczył
Przetarg nieograniczony

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 lip 2007, 12:17

Tak będzie prawdopodobnie najszybciej. Zamieści Pani ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych. SIWZ na stronie internetowej. Termin minimalny to 20 dni. Jeśli przetarg jest nieskomplikowany to wkrótce po otwarciu ofert wybierzecie ofertę najkorzystniejszą, następnie jeśli nie będzie protestów to po siedmiu dniach podpisanie umowy.

Agnieszka Giża
Posty: 11
Rejestracja: 06 lip 2007, 10:14

Post autor: Agnieszka Giża » 06 lip 2007, 12:38

dziękuję bardzo
Mam jeszcze pytania
Czy dokumentację projektową tj. eksperyza, kosztorys dołączyć należy do SIWZ?
Jeśli tak to należy przetworzyć aby ogłosić na stronie internetowej czy należy skopiować i zaznaczyć, że taka dokumentacja jest do odbioru w siedzibie zamawiającego
Jakie podstawowe dokumenty należy żądać od odpowiadających na ogłoszenie?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 lip 2007, 13:06

Dokumentacja projektowa wchodzi w skład SIWZ, bo jest częścią opisu przedmiotu zamówienia, a ten zgodnie z art. 36 1. 3) jest częścią SIWZ. Kosztorys nie wchodzi w skład SIWZ. Cała SIWZ, a więc i kompletna dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych musi być zamieszczona stronie internetowej. Nawet jeśli składa się na nią tysiące stron opisu i map wszystko musi być skopiowane do wersji elektronicznej i zamieszczone w Internecie. Taka dokumentacja może stanowić nawet setki megabajtów danych i wszystko to musi się znaleźć w internecie w dniu zamieszczenie ogłoszenia w BZP.

Agnieszka Giża
Posty: 11
Rejestracja: 06 lip 2007, 10:14

Post autor: Agnieszka Giża » 06 lip 2007, 13:31

Czy jest jeszcze obowiązek zamieszania oprócz ogłoszenia o zamówieniu również ogłoszenia o wszczęciu postępowania

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 lip 2007, 13:34

Jest po prostu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane w BZP jeżeli zamówienie przekracza wartość 14 000 euro. Nie ma już ogłoszeń o wszczęciu postępowania.

Agnieszka Giża
Posty: 11
Rejestracja: 06 lip 2007, 10:14

Post autor: Agnieszka Giża » 06 lip 2007, 14:30

bardzo dziękuję za dotychczasowe wyjaśnienia
Jakie muszą spełniać wymagania przyszli wykonawcy

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 lip 2007, 14:52

Wymagania muszą spełniać takie jakich będzie wymagał zamawiający. Na potwierdzenie spełniania wymogów można żądać (w przypadku przetargu o wartości poniżej progów unijnych) odpowiednich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Moim zdaniem zawsze powinno się żądać:
1) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem";
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Agnieszka Giża
Posty: 11
Rejestracja: 06 lip 2007, 10:14

Post autor: Agnieszka Giża » 06 lip 2007, 14:58

Bardzo dziękuje za wszystkie wyjaśnienia. Są one bardzo przydatne pozdrawiam serdecznie

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 lip 2007, 15:02

A ja w razie jakichś wątpliwości zapraszam Panią ponownie na nasze forum. Pozdrawiam.

Agnieszka Giża
Posty: 11
Rejestracja: 06 lip 2007, 10:14

Post autor: Agnieszka Giża » 09 lip 2007, 12:31

Witam ponownie
I znów pytanie
Jaką dokumentację oprócz SIWZ należy przygotować podczas rozpoczęcią postępowania chodzi mi tu a tzn Z

ODPOWIEDZ