Przetarg z udziałem konsorcjum

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 31 paź 2007, 20:51

Przetarg z udziałem konsorcjum - Gazeta Prawna, 31 października 2007

Żądanie spełnienia wymogów w zakresie posiadania doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego odrębnie dla wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną byłoby zaprzeczeniem zasady równego traktowania oferentów oraz podważałoby sens składania ofert wspólnych.

PROBLEM

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę złożyło konsorcjum firm. Jak należy sprawdzić, czy konsorcjum spełnia warunek w zakresie ubezpieczenia oraz wymaganej prawem koncesji na dany rodzaj działalności? Czy warunki te muszą być spełnione przez każdego z wykonawców, czy też należy to oceniać łącznie?

UZP INFORMUJE

Z art. 23 ust. 1 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) wynika, że wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o wykonanie zamówienia. Jest to szczególnie uzasadnione przy realizacji skomplikowanych zamówień przekraczających potencjał pojedynczych wykonawców.

Przepisy nie regulują jednak w sposób jednoznaczny zasad ubiegania się o zamówienie publiczne przez wykonawców składających wspólnie ofertę. Zgodnie z art. 23 ust. 3 prawa zamówień publicznych, przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

Zamawiający w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości powinien w każdym postępowaniu precyzować wymogi w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. Wydaje się, że ocenę spełniania przez takich wykonawców warunków dotyczących zdolności podmiotowej należy dokonać wspólnie dla wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę. Potwierdza to orzecznictwo arbitrów, zgodnie z którym żądanie spełnienia wymogów w zakresie posiadania doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego odrębnie dla wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną byłoby zaprzeczeniem zasady równego traktowania oferentów oraz podważałoby sens składania ofert wspólnych.

Natomiast w kwestii posiadania wymaganych prawem uprawnień na wykonywanie pewnych rodzajów działalności należy mieć na uwadze przepisy przewidujące odpowiedzialność solidarną (bierną) wykonawców występujących wspólnie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia (art. 141 prawa zamówień publicznych). Powstaje zatem zasadnicza wątpliwość co do możliwości zawarcia umowy przez podmiot, który nie posiada zezwolenia wymaganego przy wykonywaniu przedmiotu tej umowy. Uczestnik konsorcjum jako strona umowy w świetle art. 141 prawa zamówień publicznych odpowiada przed zamawiającym również za świadczenie, którego realnie wcale nie musi wykonywać. Odpowiednie postanowienia umowy konsorcjum nie mogą wyłączać odpowiedzialności solidarnej jej członków, bowiem została ona uregulowana ustawowo.

Mimo tych wątpliwości, wydaje się jednak, iż przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie sprzeciwiają się możliwości zaciągania zobowiązań na świadczenie objęte zezwoleniem, w sytuacji gdy wykonawca zrealizuje je przy pomocy podmiotów trzecich, posiadających wymagane prawem zezwolenie (o ile umowa nie będzie stanowiła inaczej). Co do zasady, należy zatem uznać za spełniony warunek art. 22 ust. 1 pkt prawa zamówień publicznych, jeżeli stosowne zezwolenia na wykonywanie określonej działalności będą posiadały tylko te podmioty, które będą wykonywały część zamówienia objętego wymogiem uzyskania zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów prawa. Orzecznictwo sadów dopuszcza jednak możliwość wprowadzenia wymagania posiadania odpowiedniego uprawnienia przez wszystkich członków konsorcjum (orzeczenia Sądu Okręgowego w Katowicach z 5 marca 2007 r. (Sygn. akt XIX Ga 34/07) oraz z 18 grudnia 2006 r. (Sygn. akt XIX Ga 520/06).

Grażyna
Posty: 239
Rejestracja: 08 gru 2006, 13:13

Post autor: Grażyna » 05 lis 2007, 10:44

Proszę podać stronę internetową na której mogę znaleźć cytowane wyroki. Dzięki

ODPOWIEDZ