Przed rozprawą będą odbywać się posiedzenia arbitrów

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 15 paź 2007, 10:18

Przed rozprawą będą odbywać się posiedzenia arbitrów – Gazeta Prawna, 15 października 2007

NOWE PRAWO Spory z zakresu zamówień publicznych będą rozstrzygać zawodowi arbitrzy z Krajowej Izby Odwoławczej, posługując się nowym regulaminem.
Rozporządzenie premiera w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań wnoszonych przez przedsiębiorców w przetargach publicznych powinno wejść w życie 12 października. Jednak dotąd nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wykonawcze mają zastąpić dotychczasowe rozporządzenie z 17 maja 2006 r. (Dz.U. nr 87, poz. 603), a potrzeba ich wydania wynikała ze zmian wprowadzonych ostatnią nowelą prawa zamówień publicznych z 13 kwietnia 2007 r. (Dz.U. nr 82, poz. 560), zwłaszcza w zakresie utworzenia Krajowej Izby Odwoławczej.
Zawodowy arbitraż
Procedura rozpatrywania odwołań niewiele zmieni się w porównaniu ze stanem obecnym. Wykonawcy mogą wnosić odwołania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od rozstrzygnięć protestu przez zamawiającego. Rozpoznawać mają je trzyosobowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej, pod warunkiem uiszczenia odpowiedniego wpisu. Przedsiębiorca niezadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo wnieść skargę do sądu okręgowego.
W nowym rozporządzeniu szczegółowo uregulowano przebieg postępowania odwoławczego, zwłaszcza organizację posiedzeń i rozpraw prowadzonych przed KIO. Wprowadzono przepisy dokładnie regulujące sposób przekazywania odwołania przez prezesa UZP prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej.
Doprecyzowano także procedurę przystępowania wykonawców do postępowania odwoławczego, a także możliwość cofnięcia przystąpienia przez przedsiębiorcę do czasu zamknięcia rozprawy.
Posiedzenia i rozprawy
W posiedzeniach będą mogły brać udział strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej osoby nie będzie mogło wstrzymać rozpoznania odwołania. Nowością jest to, że posiedzenie będzie mogło być poprzedzone naradą, której celem ma być omówienie istotnych dla sprawy zagadnień faktycznych i prawnych.
Kontrola dokumentacji
Na samym posiedzeniu arbitrzy będą przygotowywać rozprawę w zakresie niezbędnych czynności formalnoprawnych i sprawdzających, w szczególności badając wniesione odwołania oraz dokumentację postępowania. Podczas posiedzenia sprawdzana będzie także skuteczność złożenia przystąpienia do postępowania odwoławczego. Po zamknięciu posiedzenia Izba zdecyduje, czy odrzucić odwołanie, czy umorzyć postępowanie, czy też rozpoznać je na rozprawie.
Podczas rozprawy arbitrzy muszą merytorycznie rozpoznawać odwołania. Rozporządzenie szczegółowo określa m.in. kolejność zabierania głosu podczas rozprawy, a także sposób wyłączenia członka składu orzekającego. Nowa regulacja określa także zasady wydawania orzeczeń oraz sporządzania uzasadnień. Członek składu orzekającego, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, będzie mógł złożyć zdanie odrębne, zaś strony i uczestnicy postępowania będą mogli się z nim zapoznać i sporządzać z niego odpisy.

ODPOWIEDZ