Prawo pierwokupu a pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich naj

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Marecky
Posty: 10
Rejestracja: 21 paź 2007, 21:07

Post autor: Marecky » 19 lis 2007, 16:37

Przy umowie dzierżawy jest możliwe przyznanie dzierżawcy prawa pierwokupu, jeśli zgodzi się na to Rada Gminy (art. 34 ust 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Rada zaś nie ma obowiązku zgadzać się na to, a tylko uprawnienie.
Mam pytanie odnośnie tego co jest napisane wyżej. Czy prawo pierwokupu a "pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom"-art.34 ust 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami to jest to samo??? I jakie przesłanki muszę spełnić żeby należało mi się prawo pierwokupu czy też pierwszeństwo w nabyciu lokalu???

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 lis 2007, 8:26

To nieprawda. Art. 34 ust 6 ugn nie daje prawa pierwokupu tylko pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom. Prawo pierwokupu realizuje się za cenę ustaloną między stronami umowy sprzedaży kiedy jedna strona za określoną cenę chce przenieść własność na drugą stronę. Uprawniony do pierwokupu kupuje za tą ustaloną przez nich cenę. Pierwszeństwo w nabyciu to po prostu nabycie nieruchomości zanim ktoś inny ją będzie mógł kupić w drodze przetargu. O przesłankach pierwszeństwa w nabyciu mówi art. 34 ugn:

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.
3. Zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Przy doręczaniu zawiadomień stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
6. Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznać, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, z zastrzeżeniem art. 60.
7. Zbycie nieruchomości zabudowanej domem wielolokalowym na rzecz innych osób niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 nie może nastąpić z pominięciem pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych przysługującego najemcom tych lokali.
8. Przepisów ust. 1 i 7 nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów publicznych.

ODPOWIEDZ