prawo pierwokupu

Wszystkie sprawy związane z organizacją przetargów na zbycie nieruchomości według ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie tylko
tadeusz
Posty: 3
Rejestracja: 13 lut 2008, 12:25

Post autor: tadeusz » 13 lut 2008, 12:36

Jestem dzierżawca działki od ANR od 8 lat teraz chcę ją nabyć. czy mam prawo pierwokupu?? w 2005 roku została ona w studium zagospodarowania przestrzennego uchwalonego prze wójta gminy jako teren pod zabudowę, ale nie utworzono planu zagospodarowania przestrzennego na tą działkę.
Dyrektor oddziału ANR kazał mi się zrzec dzierżawy a następnie przystąpić do normalnego przetargu ponieważ nie mam prawa pierwokupu gdyż jest to działka pod zabudowę.
Z tego co słyszałem to samo studium zagospodarowania przestrzennego utworzone przez organ gminy nie jest prawem.
Jeśli tak jest do dlaczego jest już to działka pod zabudowę.
Jeżeli ktoś może pomóc mi w tym temacie to będę bardzo wdzięczny.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 13 lut 2008, 13:36

Prawo pierwokupu nie przysługuje. Może Pan kupić nieruchomość w przetargu jeśli zaoferuje najwyższą cenę. Z pewnością w urzędzie gminy zostaną Panu przekazane wszystkie interesujące Pana informacje dotyczące prawa miejscowego.

tadeusz
Posty: 3
Rejestracja: 13 lut 2008, 12:25

Post autor: tadeusz » 13 lut 2008, 14:16

Działki uchwalone w studium zagospodarowania przestrzennego przez rade gminy
przeznaczono pod zabudowę jednorodzinna działalność gosp. i rekreacyjną.
czy złamaniem prawa jest umieszczenie ogłoszenia o przetargach na te działki bez zapisu jaki zaistniał w studium. informacja podana w ogłoszeniu o przetargu zawiera: Rola i klasa gruntu, lokalizacja i tym podobne, natomiast pominięto opis informacji o zagospodarowaniu przestrzennym tychże gruntów??

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 13 lut 2008, 15:31

O obowiązkowej treści ogłoszenia o przetargu mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108):

§ 13. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierać informacje o:
1) danych wymienionych w art. 35 ust. 2 oraz o cenie wywoławczej;
2) obciążeniach nieruchomości;
3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
4) terminie i miejscu przetargu;
5) wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;
6) sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
7) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

§ 16. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym powinno zawierać informacje o:
1) danych wymienionych w art. 35 ust. 2 oraz o cenie wywoławczej;
2) obciążeniach nieruchomości;
3) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
4) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert;
5) terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu;
6) terminie i miejscu części jawnej przetargu;
7) wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;
8) sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
9) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej;
10) zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

I jeszcze wspominany powyżej art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Art. 35. 1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, określa się odpowiednio:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
2) powierzchnię nieruchomości;
3) opis nieruchomości;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
5) termin zagospodarowania nieruchomości;
6) cenę nieruchomości;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
9) terminy wnoszenia opłat;
10) zasady aktualizacji opłat;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
3. Ustanawianie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych, wchodzących w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
4. (uchylony).

ODPOWIEDZ