O pracach nad nowelizają pzp

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 26 sty 2007, 22:53

Komisja Sejmowa już pracuje nad nowelizacją ustawy. Wczoraj Rzeczpospolita opisała pierwsze efekty jej działań:

"Przedsiębiorcy będą musieli wskazywać podwykonawców

Posłowie zgodzili się, aby przepisy o przetargach nie obejmowały zamówień do wartości 14 tys. euro.
Sejmowa podkomisja nadzwyczajna rozpoczęła w środę prace nad nowelizacją prawa zamówień publicznych. Wiele rządowych propozycji wzbudziło zastrzeżenia ekspertów. Jedna z nich przewiduje, że zamawiający będzie musiał (a nie -jak to jest dzisiaj -tylko mógł) żądać od wykonawców, aby wskazali podwykonawców i prace, które zamierzają im powierzyć. - Chcemy uniknąć sytuacji, gdy wykonawca będzie zlecał podwykonawcom znaczną część lub nawet całość zadania, a zamawiający nie będzie miał na to żadnego wpływu -tłumaczył wiceminister rozwoju regionalnego Tomasz Nowakowski.
Eksperci przekonywali, że lepiej zostawić ten przepis bez zmian. - Na etapie przetargu wykonawca nie może przewidzieć, kto za trzy lata, po wykonaniu inwestycji będzie obsiewał trawniki -argumentował przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inni mówili, że przepis po nowelizacji nie zakazuje zmian podwykonawców, będzie więc jedynie powodował dodatkowe obowiązki dla zamawiającego i uczestników przetargu. Posłowie uznali jednak, że zmiana jest uzasadniona.
Sporo kontrowersji wzbudziła też możliwość uzupełniania dokumentów podmiotowych. Rząd chce, aby uzupełnione dokumenty potwierdzały spełnienie warunków w dniu składania oferty. - Rzadko który urząd skarbowy może sprawdzić stan zaległości przed dniem wydania zaświadczenia. Oznacza to, że tych dokumentów w praktyce nie będzie można uzupełniać -mówił Jacek Jerka z Narodowego Banku Polskiego. Minister Nowakowski uznał jednak, że uwzględnianie dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków po dniu złożenia oferty, prowadziłoby do nierównego traktowania wykonawców, z czym zgodziła się większość posłów.
Na razie nie wiadomo, co stanie się z propozycją, aby w przetargach nieograniczonych na roboty budowlane do wartości 5,278 mln euro zamawiający nie musieli zamieszczać w Internecie dokumentacji projektowej. Posłowie odrzucili tę zmianę, ale prawdopodobnie przez przypadek, gdyż jednocześnie przyjęli inny wiążący się z nią przepis.
Nie wzbudziło natomiast zastrzeżeń podniesienie z 6 tys. do 14 tys. euro progu, od którego trzeba stosować ustawę pzp. - Do tej wysokości Komisja Europejska właściwie nie kontroluje postępowań, co nie oznacza, że zamawiający nie muszą przestrzegać takich zasad, jak równe traktowanie stron i uczciwa konkurencja - wyjaśnił minister Nowakowski."

Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 01 lut 2007, 15:07

Gdzieś czytałem w necie dzisiaj, że ma być zmiana przepisów mająca znaczenie dla zamawiających JST. Ma być wprowadzony zakaz udziału w pracach komisji przetargowej (w charakterze członków) dla radnych będących członkami komisji rewizyjnej. Zabijcie - nie moge znaleźć gdzie to było

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 01 lut 2007, 15:12

Może sprawdź w Historii odwiedzonych stron www, powinien tam zostać ślad jaki to był adres.

Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 01 lut 2007, 15:27

No niestety - jestem cwańszy niż ustawa przewiduje i mam wyłączone archiwum... Jedno jest pewne że był to news z rss, ale z którego to już nie wiem

Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 05 lut 2007, 10:11

Tamtego nie znalazłem i już pewnie nie znajde ale w ramach rewanżu coś dzisiejszej Gazety Prawnej:

"Zamówienia publiczne tylko od 54 tys. złotych
Projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych przewiduje, że ustawy nie będzie się stosowało do zamówień i konkursów, których wartość nie będzie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Kwota ta stanowi w przybliżeniu około 54 tys. zł.
PIOTR TRĘBICKI
radca prawny prowadzący zespół zamówień publicznych w Kancelarii Gessel
Zdaniem autorów nowelizacji ustawy, nad którą pracują obecnie komisje sejmowe, wprowadzane zmiany są: wynikiem uwzględnienia zmian zachodzących na polskim rynku zamówień publicznych i stanu dyscypliny finansów publicznych. Nie jest to chyba jednak pogląd wykonawców zamówień, ale zamawiających.
Część branż wypadnie spod jakiejkolwiek kontroli
W praktyce zamówienia do 14 tys. euro będzie można wydać absolutnie bez stosowania żadnych reguł. Dzięki podniesionemu progowi niestosowania procedur zamówień publicznych, znów, zdaniem autorów nowelizacji, mniejsi przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dostęp do realizacji niewielkich usług, dostaw i robót budowlanych. Należy się domyślać, że ustawodawca miał na myśli trudności organizacyjne oraz koszty, jakie u najmniejszych przedsiębiorców pociąga konieczność skompletowania dokumentacji przetargowej (często aktualizowane zaświadczenia z urzędów skarbowych i ZUS, czy zaświadczenia dotyczące niekaralności). Ponadto brak jednego pracownika, który właśnie stoi w kolejce do Krajowego Rejestru Karnego w firmie dwuosobowej, to rzeczywiście co innego, niż brak pracownika w koncernie zatrudniającym setkę pracowników. Prawnego przymusu startowania w przetargach jednak nigdy nie było, dlatego pomimo tych oczywistych wniosków, trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że zacytowane uzasadnienie projektu nowelizacji zaprzecza celowi ustawowego uregulowania zasad udzielania zamówień dokonywanych za publiczne pieniądze. Przecież zadaniem ustawy PZP jest właśnie otwarcie możliwości równego ubiegania się wszystkich przedsiębiorców o zamówienia realizowane z naszych wspólnych pieniędzy. Część branż czy rodzajów zamówień, zwłaszcza przy zastosowaniu różnych metod na podzielenie zamówienia na kilka mniejszych, w ogóle wypadnie spod jakiejkolwiek możliwości ich kontroli. Dlatego nowe wyposażenie placu zabaw gminnego przedszkola czy środki czystości dla urzędu gminy będzie w majestacie prawa już zawsze mógł dostarczać szwagier dyrektora przedszkola czy kolega z wojska burmistrza. Jeśli zniesienie wymogu stosowania ustawy w zakresie do równowartości 14 tys. euro ma przyczynić się do sprawniejszego działania zamówień, to może warto zastanowić się nad ratio legis ustawy w ogóle.
Umowy po upływie terminu związania ofertą
Żeby nie przedstawiać nadchodzących zmian prawa tylko w ciemnych kolorach, warto dostrzec także bardzo mądrą i pozytywną zmianę. Tym razem można uwierzyć uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy PZP, iż jest on reakcją ustawodawcy na zgłaszane przez zamawiających i wykonawców wątpliwości interpretacyjne, czy też absurdy praktyki zamówień publicznych.
Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający mógł unieważnić bez podania przyczyn lub podając pozorne, błahe przyczyny? W zasadzie tak. Zawsze bowiem można było tak długo badać oferty, tak długo wyjaśniać ich treść, aż w końcu nastąpił upragniony efekt w postaci upływu, nawet przedłużonego, terminu związania ofertą. Poza tym wystąpienie o przedłużenie terminu związania ofertą było prawem, a nie obowiązkiem zamawiającego. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 94 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Furtka do swobodnego uznania zamawiających
Obecna propozycja zmian prawa stanowi, że zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą, przy spełnieniu dwóch warunków: zamawiający będzie musiał przed upływem tego terminu poinformować o wyborze oferty, a wykonawca będzie musiał wyrazić zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.
Obecny absurd wynikający z przepisu art. 94 ust. 1, w praktyce stanowiący furtkę do dyskrecjonalnych zachowań zamawiającego, był często przyczyną gorących sporów. O jego doniosłości świadczy fakt, że zajął się nim także Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 24 listopada 2005 r. (sygn. akt III CZP 85/05) stwierdził, że: niemożliwość zawarcia umowy wobec upływu terminu związania ofertą stanowi okoliczność określoną w art. 93 ust. 1, nakładającą na zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
Drugi z omawianych warunków zawarcia umowy już po upływie terminu związania ofertą odwołuje się do zgody wykonawcy na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie. Z jednej strony stanowi to dla wykonawcy gwarancję, które legła u podstaw wprowadzania obowiązku określania terminu związania ofertą, a z drugiej, nie pozwala zamawiającemu na prawie jawne kpiny z niechcianego wykonawcy, któremu, niestety, udało się złożyć najkorzystniejszą ofertę.
Możliwość odmowy wyrażenia zgody na zawarcie z zamawiającym umowy po upływie terminu związania ofertą daje wykonawcy możliwość kontroli nad warunkami zawieranych umów. W warunkach stabilnej gospodarki, a przede wszystkim niskiej inflacji i względnej stabilności złotówki, wykonawcy jeszcze pod rządami obecnych przepisów dobrowolnie składali oświadczenia o przedłużeniu związania ofertą, dążąc tym samym do podpisania umowy, pomimo upływu ustawowego terminu. De lege lata nie jest to jednak możliwe, a potwierdził to także zespół arbitrów w wyroku z dnia 15 lutego 2005 r., stwierdzając, że przepisy ustawy PZP nie dają wykonawcy podstawy do samodzielnego składania takiego oświadczenia (sygn. akt UZP/ZO/0-229/05)."

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 05 lut 2007, 10:40

Tak, czytałem też ten artykuł w Gazecie Prawnej. Od razu rzuciło mi się w oczy co za „specjalista” przeliczył 14000 euro na „około” 54000 złotych. Rzeczywiście 54000 zł to „blisko” kwoty 61418 zł. Chyba nie poszedłbym po poradę w sprawach zamówień publicznych do tej kancelarii prawnej.

Marko
Posty: 276
Rejestracja: 10 paź 2006, 11:38

Post autor: Marko » 05 lut 2007, 10:43

Chyba, że wartość euro do szacunku sie zmieni a autor swą tajemną wiedzą omieszkał sie podzielić... :)

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 07 lut 2007, 14:51

Jeszcze raz zastanowiłem się nad tajemnicą owych 54 000 zł. Jeśli podzielić ta kwotę przez 14 000 wyjdzie kurs 3.85 czyli mniej więcej tyle ile teraz wynosi rynkowy kurs euro. Po prostu autor artykułu zapomniał sobie, że do obliczania wartości zamówienia używa się specjalnego kursu z Rozporządzenia, który ma się nijak do aktualnego kursu rynkowego. Aż strach myśleć, że tacy ludzie i to jeszcze prawnicy, doradzają w sprawie zamówień publicznych.

ODPOWIEDZ