Pełnomocnictwa trzeba potwierdzić

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 04 wrz 2007, 17:19

Pełnomocnictwa trzeba potwierdzić – Gazeta Prawna, 4 września 2007

Do oferty przetargowej należy dołączyć oryginały pełnomocnictwa lub kopie poświadczone notarialnie.
W przetargu na zakup usług projektowo-programistycznych zamawiający odrzucił ofertę konsorcjum z powodu jej nieważności oraz niezgodności z prawem zamówień publicznych (art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 prawa zamówień publicznych, Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - p.z.p.). Dołączone do oferty kopie pełnomocnictw nie spełniały wymogów formalnych, nie były oryginałami ani odpisami pełnomocnictw poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez notariusza, jak wymagał tego zamawiający.
Konsorcjum nie zgodziło się z decyzją zamawiającego i najpierw oprotestowało odrzucenie, a następnie wniosło odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół Arbitrów uwzględnił odwołanie i nakazał zamawiającemu powtórzenie oceny ofert. Zdaniem arbitrów z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2006 r. nr 87, poz. 605) wynika, że dokumenty w przetargu można składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a także w postaci elektronicznych kopii dokumentów. Powyższa zasada odnosi się - zdaniem arbitrów - również do pełnomocnictw załączanych do oferty, będących dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w rozumieniu art. 25 ust. 1 p.z.p.
Z rozstrzygnięciem nie zgodził się zamawiający i wniósł skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędziowie uznali skargę za oczywiście zasadną i zmienili wyrok arbitrów, w ten sposób, że oddalili odwołanie konsorcjum. Ich zdaniem rozważania arbitrów na temat pełnomocnictwa nie odpowiadały oczywistej interpretacji przepisów oraz dotychczas przyjętej linii orzecznictwa, a ponadto zawierały błąd w kwalifikacji prawnej. Zgodnie bowiem z art. 14 p.z.p. do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeśli p.z.p. nie stanowi inaczej. Wymagania dotyczące formy pełnomocnictwa podlegają ocenie jedynie w oparciu o treść przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Z przepisów tych wynika, że pełnomocnictwa konsorcjum, w szczególności forma ich poświadczenia, była oczywiście wadliwa i prawnie nieskuteczna. Forma oraz treść pełnomocnictwa nie podlegały przepisom rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców. Zdaniem sądu zamawiający miał pełne prawo określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogów dotyczących formy pełnomocnictwa, pod warunkiem ich zgodności z kodeksem cywilnym.
Sąd Okręgowy w Warszawie - sygn. akt V Ca 85/07

ODPOWIEDZ