Oświadczenie trzeba złożyć przed notariuszem

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 wrz 2007, 20:26

Oświadczenie trzeba złożyć przed notariuszem – Gazeta Prawna, 3 września 2007

Pieczęć stanowi integralną część dokumentu, więc brak przetłumaczenia jej treści musi skutkować uznaniem, że złożony dokument zawiera braki.
Zamawiający prowadził przetarg na zakup śmigłowców w trybie dialogu konkurencyjnego. W trakcie postępowania jeden z wykonawców wniósł protest na decyzję zamawiającego o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu konkurencyjnego konsorcjum. Podnosił, że zamawiający powinien był wykluczyć konsorcjum z przetargu z powodu przedłożenia wadliwego dokumentu o niekaralności członka zarządu jednego z konsorcjantów (art. 24 ust. 1 pkt 8 p.z.p.).
Sporny dokument
Zamawiający oddalił protest, więc wykonawca wniósł odwołanie do prezesa UZP. Zespół arbitrów oddalił odwołanie, wskazując, że oświadczenie o niekaralności członka zarządu spełniało wymagania stawiane w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający (Dz.U. z 2006 r. nr 87, poz. 605). Zdaniem arbitrów umieszczona na dokumencie klauzula w języku francuskim, jakkolwiek nie przetłumaczona, dotyczyła nie treści dokumentu, lecz jego formy. Nie było więc podstaw do stwierdzenia, że oświadczenie było dotknięte wadą powodującą jego nieważność.
Wykonawca niezadowolony z takiego rozstrzygnięcia wniósł skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie, żądając uchylenia wyroku arbitrów i nakazania wykluczenia konsorcjum z przetargu na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 p.z.p. Przedsiębiorca dowodził, że sporny dokument nie spełnia wymogów rozporządzenia, gdyż klauzula notarialna nie została przetłumaczona na język polski, natomiast oświadczenie członka zarządu nie zostało złożone przed notariuszem, lecz dokonał on jedynie poświadczenia autentyczności podpisu członka zarządu.
Tylko po polsku
Sąd okręgowy zgodził się z zarzutami wykonawcy i zmienił wyrok arbitrów w ten sposób, że nakazał zamawiającemu powtórzenie czynności dopuszczenia do udziału w postępowaniu konsorcjum. W uzasadnieniu wskazał, że zamawiający wymagał, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym zostały złożone wraz z tłumaczeniami tłumacza przysięgłego. Sporny dokument został natomiast sporządzony w języku polskim, ale opatrzony był pieczęcią notariusza w języku francuskim. Zdaniem sędziów pieczęć stanowi integralną część dokumentu, więc brak tłumaczenia jej treści musi skutkować uznaniem, że złożony dokument zawiera braki. Braku tego nie sanuje fakt, że identyczna treść pieczęci została przetłumaczona na innych dokumentach złożonych przez wykonawcę.
Francuska pieczęć
Z treści pieczęci wynika ponadto, że potwierdzała ona tylko złożenie podpisu przez osobę sygnującą oświadczenie. W oczywisty sposób nie jest to równoważne ze złożeniem oświadczenia przed notariuszem, czego wymaga rozporządzenie. W świetle prawa polskiego przyjęcie przez notariusza oświadczenia wymaga zrozumienia przez niego jego treści, wskazania tożsamości osoby, faktu i daty stawiennictwa przed notariuszem oraz złożenia oświadczenia. Oświadczenie złożone na podstawie obcego prawa powinno być adekwatne do oświadczenia złożonego na podstawie prawa polskiego.
Przed notariuszem
Zdaniem sędziów sporne oświadczenie nie spełnia tych wymogów. Nie oznacza to jednak, że należy unieważnić czynność dopuszczenia konsorcjum do udziału w postępowaniu. Bo zgodnie z art. 26 ust. 3 p.z.p. (przed nowelizacją) zamawiający ma obowiązek wzywania wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokument zawierający częściowo nieprzetłumaczoną na polski treść jest dokumentem zawierającym błąd, zaś przy założeniu, że nie był złożony przed notariuszem - nie jest dokumentem potwierdzającym niekaralność członka zarządu.
Zamawiający musi, powtarzając czynności związane z dopuszczeniem do udziału w postępowaniu, wezwać konsorcjum do złożenia prawidłowego dokumentu dotyczącego niekaralności członków zarządu. Artykuł 26 ust. 3 p.z.p. gwarantuje wykonawcy, że brak lub błąd w dokumencie nie będzie oznaczał wyłączenia go z przetargu.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt V Ca 47/07

ODPOWIEDZ