ogloszenia o postepowaniu

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
zala
Posty: 18
Rejestracja: 20 wrz 2007, 12:40

Post autor: zala » 27 wrz 2007, 11:54

dzien dobry,
jakie i gdzie zamieszczam ogloszenia jezeli przeprowadzam postepowanie w trybie zapytanie o cene
jezeli dobrze odczytalam ustawe to czy zamieszczam na stronie internetowej i w siedzibie informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty a po podpisaniu umowy zamieszczam informacje w Biuletynie ?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 27 wrz 2007, 12:46

W zapytaniu o cenę nie ma ogłoszenia tylko zaproszenie do składania ofert do wybranych wykonawców. Zgodnie z art. 92 Pzp zamieszczamy w siedzibie i na stronie informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, a po podpisaniu umowy zamieszczamy w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Nie zapominamy też o zawiadomieniu wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z postanowieniem art. 92 ust 1:
„Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.”

ODPOWIEDZ