Odpowiedzialność za brak podpisu na specyfikacji

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 09 paź 2007, 16:05

Odpowiedzialność za brak podpisu na specyfikacji - Gazeta Prawna, 3 października 2007

Brak dowodu potwierdzającego zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz brak podpisu na dokumencie specyfikacji powoduje, że nie można uznać kierownika jednostki winnym naruszenia przepisów o zamówieniach i o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

STAN FAKTYCZNY

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy została obwiniona o naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, a tym samym o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zarzucono jej, że w postępowaniu na roboty budowlane związane z dociepleniem budynku ośrodka dokonała zmiany kryterium ceny, co spowodowało, że zamówienia udzielono innemu wykonawcy, niż wynikałoby to z przyjętej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Komisja I instancji uznała więc dyrektor winną, odstąpiła jednak od wymierzenia kary.

GKO po rozpoznaniu sprawy uniewinniła obwinioną.

UZASADNIENIE

Spór przed komisjami sprowadzał się do stwierdzenia, czy dyrektor ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. Chodziło o to, czy faktycznie doszło do zmiany kryterium ceny w trakcie postępowania o zamówienie oraz czy osobą odpowiedzialną jest dyrektor, czyli kierownik jednostki. Komisja I instancji ustaliła, że w postępowaniu na roboty budowlane ustalono kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. W kryterium ceny ocenie podlegały dwie ceny, odrębnie za wykonanie robót przy użyciu tynku akrylowego oraz cena za wykonanie robót przy zastosowaniu tynku mineralnego. Zdaniem komisji I instancji komisja przetargowa poddała ocenie jedynie cenę za tynk akrylowy, pominięto natomiast cenę tynku mineralnego. Tym działaniem - zdaniem komisji orzekającej - spowodowano zmianę kryteriów oceny ofert, co naruszało przepisy o zamówieniach publicznych. Niezmienność kryteriów wyboru oferty gwarantuje przepis art. 38. ust. 5 prawa zamówień publicznych. Wynika z niego zakaz modyfikacji treści s.i.w.z. Zmiana kryteriów oceny wpłynęła na wynik postępowania, ponieważ w rezultacie udzielono zamówienia innemu wykonawcy niż wynikałoby to zastosowania pierwotnych warunków określonych w s.i.w.z.

Główna Komisja Orzekająca po zbadaniu sprawy ustaliła, że podstawą do przypisania winy dyrektor stał się przepis o zatwierdzeniu przez obwinioną s.i.w.z. Komisja I instancji swoje zarzuty oparła na zapisie w protokole postępowania ZP-1, w którym stwierdzono, że obwiniona zatwierdziła siwz. GKO uznała jednak, że zapis ten nie został poparty żadnym dowodem potwierdzającym fakt zatwierdzenia, nie ma także podpisu obwinionej na dokumencie specyfikacji.

Ponadto komisja I instancji uznała, że dyrektor zatwierdziła wybór oferty. GKO stwierdziła, że obwiniona złożyła podpis na protokole postępowania, a więc zatwierdziła wyniki postępowania. Przypisanie jej winy było więc utrudnione. Komisja ustaliła bowiem, że we wszystkich dokumentach przetargowych podany został ten sam wynik oceny ofert i nie ma żadnych różnic między zapisem w protokole ZP-1 a drukami szczegółowymi, czyli kartami zbiorczymi oceny ofert oraz kartami indywidualnej oceny. Z dokumentów tych nie wynika, że ustalona ocena ofert nie obejmuje ceny tynku mineralnego, a zatem nie było możliwości ujawnienia błędu w postępowaniu komisji przetargowej. Nie można było więc przypisać odpowiedzialności dyrektor.

SYGN. AKT DF/GKO-4900-94/114/06/3256

ODPOWIEDZ