Nowe przepisy o przetargach

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 cze 2007, 8:40

Nowe przepisy o przetargach – Rzeczpospolita, 18 czerwca 2007

Dziś kolejna część relacji z dyżuru redakcyjnego poświęconego nowelizacji prawa zamówień publicznych.
Na pytania czytelników odpowiadał Paweł Granecki, radca prawny prowadzący Kancelarię Doradztwa Prawnego Paweł Granecki
Uzupełnianie dokumentów
Wykonawca złożył nieprawidłowe pełnomocnictwo. Czy zamawiający powinien wezwać go do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych?
NIE.
Przepis ten nakazuje wzywać do uzupełnienia jedynie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz tzw. przedmiotowych, czyli tych, które potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego. Pełnomocnictwo nie jest żadnym z tych dokumentów. Dlatego też nie ma możliwości jego uzupełnienia. Podobnie zresztą jest z dokumentami potwierdzającymi wniesienie wadium. Co do zasady wolno więc uzupełniać tylko dokumenty wyliczone w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wyjątkiem są jednak zamówienia sektorowe. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 2 pzp można w nich żądać także innych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca złożył dokument poprawny pod względem formalnym, ale nie potwierdza on spełnienia warunków udziału w przetargu. Dotychczas dominował pogląd, że nie wolno ich uzupełniać. Czy po nowelizacji przepisów stało się to możliwe?
TAK.
Wynika to z nowego brzmienia art.26 ust.3 pzp. Stanowi on, że dokumenty lub oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków "nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego" jako termin ich uzupełnienia. Ato oznacza, że jeśli złożony wraz z ofertą dokument lub oświadczenie nie potwierdzają spełniania warunków, to zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia.
Zamawiający wezwał do uzupełnienia dokumentu. Okazało się, że wykonawca po raz drugi dostarczył zaświadczenie z błędem. Czy w tej sytuacji zamawiający ma prawo po raz drugi wezwać go do uzupełnienia?
Nie. Wynika to z samego przepisu, który mówi o wezwaniu do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń w "wyznaczonym terminie". Skoro ustawodawca użył tu liczby pojedynczej, to miał namyśli tylko jedno wezwanie. Potwierdza to również wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z8 sierpnia2006 r. (sygn.VCa806/06).
Gdy nie trzeba stosować ustawy
Zgodnie z nowelizacją przepisów do kwoty 14 tys. euro nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych. Czy zamawiający powinien mimo wszystko opracować regulamin udzielania zamówień?
Chociaż nie wynika to wprost z przepisów. Jednak zgodnie z art. 28 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów zdanych nakładów. Najlepszym sposobem, aby sprostać tym wymaganiom, jest właśnie przygotowanie regulaminów, z których będzie wynikać, na jakich zasadach urzędnicy mają wydawać kwoty poniżej14 tys. euro. Leży to w interesie samych zamawiających, gdyż w ten sposób zabezpieczają się na wypadek kontroli.
Nierzetelna firma w konsorcjum
Nasze konsorcjum wygrało przetarg i realizuje zamówienie. Mamy jednak kłopot z jednym z konsorcjantów, który nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Czy możemy wykluczyć go z konsorcjum i dalej wykonywać zamówienie siłami pozostałych członków konsorcjum?
NIE.
Zamawiający zawarł bowiem umowę z konsorcjum, w którego skład wchodziły wszystkie firmy. Nie można więc teraz wykluczyć jednego z przedsiębiorców. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby konsorcjanci odsunęli nierzetelną firmę i bez niej wykonali zamówienie, rozliczając się odpowiednio.
Poprawianie omyłek rachunkowych
Firma złożyła ofertę, w której źle obliczyła cenę. Czy, poprawiając omyłkę rachunkową, można skorygować również kwotę należnego VAT?
Jeżeli postępowanie zostało wszczęte po 11 czerwca, od kiedy obowiązują znowelizowane przepisy. Dotychczas bowiem w takiej sytuacji zamawiający nie mógł poprawić błędnie obliczonej kwoty VAT, gdyż nie była to omyłka rachunkowa (ustawa określa, co jest omyłką rachunkową).
Obecnie art.88 ust.2 pzp pozwala na poprawianie nie tylko omyłek rachunkowych, ale także wynikających z tych poprawek konsekwencji. Taką konsekwencją będzie właśnie korekta należnego VAT. Jeśli jednak wykonawca popełni błąd i zastosuje błędną stawkę VAT, takiej pomyłki nie można już poprawić.

archie
Posty: 163
Rejestracja: 03 paź 2006, 18:36

Post autor: archie » 18 cze 2007, 23:01

„Wykonawca złożył dokument poprawny pod względem formalnym, ale nie potwierdza on spełnienia warunków udziału w przetargu. Dotychczas dominował pogląd, że nie wolno ich uzupełniać. Czy po nowelizacji przepisów stało się to możliwe?
TAK.
Wynika to z nowego brzmienia art.26 ust.3 pzp. Stanowi on, że dokumenty lub oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków "nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego" jako termin ich uzupełnienia. Ato oznacza, że jeśli złożony wraz z ofertą dokument lub oświadczenie nie potwierdzają spełniania warunków, to zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia.”

No tak, tylko czy na pewno ma to coś wspólnego z art. 26 ust 3: „Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.”

ODPOWIEDZ