Nazwy podwykonawców są tajemnicą

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 12 lis 2007, 19:49

Nazwy podwykonawców są tajemnicą – Gazeta Prawna, 12 listopada 2007

Zamawiający nie może żądać podania nazw podwykonawców oraz informacji na temat ich procentowego udziału w całości zadania.
W przetargu na budowę bazy sportowej zorganizowanym przez miasto Bobolice firma Unipol oprotestowała specyfikację istotnych warunków zamówienia, zarzucając zamawiającemu ustanowienie warunków naruszających zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Firma wniosła odwołanie
Zamawiający nie rozstrzygnął protestu w ustawowym terminie, więc firma wniosła odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów uwzględnił odwołanie i unieważnił cały przetarg. Wskazał, że zamawiający nie miał prawa żądać od wykonawców podania nazw podwykonawców realizujących część zamówienia oraz informacji na temat ich procentowego udziału w całości zadania.
Żądaniem takim zamawiający naruszył art. 36 ust. 4 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - dalej p.z.p.), który umożliwia jedynie żądanie podania części zamówienia powierzonej podwykonawcom.
Arbitrzy nie zgodzili się z zarzutami dotyczącymi niezgodności z prawem postanowienia specyfikacji dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców.
Wysokość środków
Zamawiający żądał od przedsiębiorców startujących w przetargu posiadania zdolności kredytowej na 1 mln zł oraz przedstawienia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o możliwości zaciągnięcia takiego kredytu. Z rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów wynika, że zamawiający może żądać informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Zdaniem arbitrów z przepisu tego wynika, że to zamawiający może żądać takich informacji, jakie mu są niezbędne do przeprowadzenia postępowania i to zamawiający, a nie wykonawca określa formę przedstawienia informacji dotyczących zdolności finansowej.
Arbitrzy uznali za bezzasadny także zarzut dotyczący niezgodności z prawem żądania przedstawienia wykazu personelu przeszkolonego przez producenta proponowanej nawierzchni syntetycznej.
Wykaz personelu
Zdaniem arbitrów zamawiający miał prawo zażądać wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Uprawnienie do żądania takiego zaświadczenia wynika z par. 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jednak warunek taki nie powinien się znaleźć wśród warunków podmiotowych, które muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Sygn. akt UZP/ZO/0-955/07

Ewa Grączewska-Ivanova

OPINIA
Daniel Lipnicki, prawnik z Kancelarii Gessel
DANIEL LIPNICKI
prawnik z Kancelarii Gessel
Pomyłką jest rozstrzygnięcie arbitrów w zakresie żądania przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Wbrew wyrokowi, zamawiający zgodnie z par. 1 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający, nie można rozróżniać tego, czy dany wykonawca ma zdolność do wykonania zamówienia, bo ma zgromadzone wolne środki, czy też z uwagi na możliwość posłużenia się kredytem. Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia może przedstawić powyższe dokumenty alternatywnie, żadnemu z nich zaś nie przyznano prymatu.

ODPOWIEDZ