Musi wystąpić istotna zmiana okoliczności

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 01 cze 2007, 20:41

Musi wystąpić istotna zmiana okoliczności – Gazeta Prawna, 1 czerwca 2007

Aby unieważnić przetarg, trzeba wykazać zmianę konkretnych okoliczności, które spowodowały, że dalsze postępowanie nie leży w interesie publicznym.
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadziło przetarg nieograniczony na eksploatację sieci kanalizacyjnej. W trakcie postępowania zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu przetargu z powodu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym - art. 93 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm., dalej p.z.p.).
Czynność zamawiającego oprotestowało dwóch wykonawców: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz firma Onyx - Service, które wskazały, że przesłanką unieważnienia przetargu nie może być niezaplanowanie wydatków związanych z inwestycją w projekcie budżetu miasta Bytomia na 2007 rok. Zamawiający oddalił protest jako bezzasadny, więc obie firmy wniosły odwołania do prezesa UZP, żądając unieważnienia czynności zamawiającego.
Zespół arbitrów uznał, że odwołania zasługują na uwzględnienie. Z brzmienia art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. wynika, że unieważnienie przetargu jest możliwe tylko wówczas, gdy łącznie spełnione są wszystkie przesłanki ustawowe. Musi wystąpić zmiana okoliczności faktycznych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Natomiast nie wystarczy samo wskazanie możliwości wystąpienia takiej zmiany.
Arbitrzy uznali, że skoro podstawą prowadzenia postępowania przez zamawiającego były kwoty wcześniej przewidziane w uchwale rady, to nie można powoływać się na nieuwzględnienie odpowiednich sum w projekcie budżetu opracowanym przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Z wyjaśnień zamawiającego wynikało, że uchwała rady nie została uchylona i jest nadal funkcjonuje w obrocie prawnym.
Zespół arbitrów stwierdził również, że zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nie zawierało wymaganego uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz nie wskazywało, jaki interes publiczny jest podstawą unieważnienia przetargu.

EWA GRĄCZEWSKA-IVANOVA

ODPOWIEDZ