Nie można ubiegać się o zamówienie w swojej gminie

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 wrz 2007, 23:26

Nie można ubiegać się o zamówienie w swojej gminie - Gazeta Prawna, 5 września 2007

Istnieje zakaz powierzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnej radnemu jednostki, w której uzyskał mandat.

PROBLEM

Radny, który uzyskał mandat w ostatnich wyborach, zapowiedział, że zamierza wziąć udział w przetargu organizowanym w naszej gminie i chce złożyć ofertę przetargową. Czy o uzyskanie zamówienia publicznego może ubiegać się osoba o takim statusie?

UZP INFORMUJE

Z prawa zamówień publicznych wynika, że wykonawcą może być osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 2 pkt 11). Jednocześnie przepis art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko ci wykonawcy, którzy po pierwsze - mają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a po drugie - dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym, jak również zatrudniają osoby zdolne do wykonania zamówienia, po trzecie - są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i po czwarte - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Prawo zamówień publicznych określa katalog okoliczności, które powodują obowiązkowe wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1). W razie zaistnienia którejkolwiek z nich, zamawiający ma obowiązek wykluczyć wykonawcę z postępowania. Okoliczności wskazane w art. 24 ustawy nie przewidują jednak wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, gdy pozostaje on w określonych stosunkach z osobami występującymi po stronie zamawiającego. W szczególności żadna z wymienionych w tym przepisie przesłanek nie dotyczy wykluczenia wykonawcy z powodu pełnienia mandatu radnego jednostki samorządu terytorialnego. Zatem - z punktu widzenia prawa zamówień publicznych - nie ma przeszkód, by radny prowadzący działalność gospodarczą w gminie, w której uzyskał mandat, mógł ubiegać się o zamówienie publiczne. Z punktu widzenia tych przepisów mógłby on złożyć ofertę czy zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Istnieją jednak ograniczenia zawarte w innych aktach prawnych, m.in. w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.). Zgodnie z art. 24d ustawy o samorządzie gminnym wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której ten uzyskał mandat wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z przepisu tego wynika bezwzględny zakaz zawierania z radnym umów cywilnych, na podstawie których świadczyłby on pracę. Tym samym nie chodzi tylko o pracowników. Zakaz ten obejmuje również umowy zawierane w trybie prawa zamówień publicznych.

Identyczne ograniczenie przewiduje art. 23 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z nim istnieje zakaz powierzania przez zarząd powiatu lub starostę wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej radnemu powiatu, w którym radny uzyskał mandat.

ODPOWIEDZ