Liczy się termin zakończenia robót budowlanych

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 06 lip 2007, 10:42

Liczy się termin zakończenia robót budowlanych – Gazeta Prawna, 27 czerwca 2007

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna zorganizowała przetarg nieograniczony na rozbudowę oczyszczalni ścieków. W toku postępowania wybrano ofertę konsorcjum Doraco - Hydrobudowa - Infra.
Z rozstrzygnięciem postępowania nie zgodził się inny oferent - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua z Piaseczna i wniósł protest do zamawiającego. Argumentował, że wybrany wykonawca nie posiadał odpowiedniego doświadczenia w zakresie robót budowlanych. Zamawiający wymagał bowiem załączenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem przetargu, tymczasem w zwycięskiej ofercie wskazano roboty rozpoczęte jeszcze przed tym okresem.
Zamawiający oddalił protest, gdyż jego zdaniem roboty budowlane należy uznać za wykonane, jeśli zostały zakończone przed upływem pięciu lat od wszczęcia postępowania, nie ma natomiast znaczenia data ich rozpoczęcia. Za taką interpretacją pojęcia wykonania robót przemawia przede wszystkim par. 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający (Dz.U. nr 81, poz. 605).
Firma Pol-Aqua nie zgodziła się z decyzją zmawiającego i wniosła odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów stwierdził, że kluczowe znaczenie w tej sprawie ma interpretacja pojęcia: wykonanych robót budowlanych. Ani powołane przez odwołującego rozporządzenie, ani prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) nie definiują wprost tego terminu. Z tego powodu należało odwołać się do zawartego w kodeksie cywilnym pojęcia wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.). Zobowiązanie można uznać za wykonane z chwilą, gdy dłużnik (wykonawca) spełnił świadczenie. W wykazie robót budowlanych można więc przedstawić takie prace, które zostały zakończone przed upływem pięciu lat od momentu wszczęcia postępowania. Nie ma natomiast znaczenia data ich rozpoczęcia. Podobną wykładnią pojęcia wykonania zamówienia posługuje się orzecznictwo w sprawach dotyczących wykluczenia wykonawcy, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie (art. 24 ust. 1 pkt 1 prawa zamówień publicznych, tj. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). Z tych powodów zespół arbitrów uznał zarzuty Pol-Aqua za nietrafne i oddalił odwołanie.
Sygn. akt UZP/ZO/0-439/07

ODPOWIEDZ