Konsorcjum, a zobowiązanie ?

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
chris061
Posty: 56
Rejestracja: 19 sty 2011, 0:24

Post autor: chris061 » 02 paź 2012, 9:18

Witam serdecznie,

jedna oferta została złożona przez dwie firmy widniejące na pieczątkach jako składający ofertę wraz z podpisami na wszystkich drukach. Brakuje KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej oraz zobowiązania tego konsorcjum.

Zapis w SIWZ następujący:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Moje pytanie brzmi:
Czy mogę żądać pisemnego zobowiązania od konsorcjum firm ?
W przypadku podwykonawcy wiadomo, że wzywam do uzupełnienia, ale w przypadku konsorcjum wolę się upewnić.


Pozdrawiam

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 02 paź 2012, 9:22

Chwila, czyli ofertę składa konsorcjum, które jednocześnie powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego i brakuje pisemnego zobowiązania?

chris061
Posty: 56
Rejestracja: 19 sty 2011, 0:24

Post autor: chris061 » 02 paź 2012, 9:35

Podmiotów trzecich nie ma. Ofertę składają dwie firmy i podpisują się pod wszystkimi drukami.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 02 paź 2012, 9:42

Konsorcjum, które bierze udział w postępowaniu, ma obowiązek ustanowić pełnomocnika, który będzie jednolicie reprezentował całe konsorcjum w trakcie postępowania (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Pełnomocnik może także zostać umocowany do zawarcia w imieniu konsorcjum umowy w przypadku wyboru jego oferty przez zamawiającego.
Z pełnomocnictwa dowiesz się nie tylko kto jest uprawniony do występowania w imieniu grupy wykonawców. Będziesz mógł także zidentyfikować uczestników konsorcjum ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnikiem konsorcjum może być dowolny podmiot:

osoba fizyczna, np. pracownik jednej z firm lub osoba zasiadająca we władzach jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo też osoba trzecia - wówczas jednak decyzje w imieniu grupy wykonawców podejmowane są zgodnie z osobową reprezentacją danej spółki - zarząd, członek zarządu wraz z prokurentem, itd.),
osoba trzecia, czyli osoba fizyczna lub prawna niebędąca wykonawcą ani jego pracownikiem, ani członkiem jego władz (np. kancelaria prawna, podmiot wyspecjalizowany do reprezentacji firm w postępowaniu, firma doradcza).

Naturalnym rozwiązaniem jest ustanowienie pełnomocnikiem jednego z uczestników konsorcjum, jednak nie ma żadnych przeszkód, aby został nim na zasadach ogólnych podmiot niebędący żadnym z wykonawców (np. kancelaria prawna czy firma doradcza).
Pełnomocnik konsorcjum może zostać upoważniony do:

reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o zamówienie publiczne (wówczas konieczne jest odrębne pełnomocnictwo do podpisania umowy albo umowę z Twoją jednostką jako zamawiającym będą podpisywali wszyscy członkowie konsorcjum osobiście),
reprezentowania konsorcjum w postępowaniu i podpisania umowy.

Jeśli do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konsorcjum nie załączyło pełnomocnictwa, nie usuwaj go automatycznie z postępowania. W chwili obecnej ustaw Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek wezwania do uzupełnienia tego dokumentu, tj. złożenia pełnomocnictwa. Dopiero wówczas gdy wykonawcy działający wspólnie nie przedstawią odpowiedniego pełnomocnictwa, możesz odrzucić ich ofertę.

chris061
Posty: 56
Rejestracja: 19 sty 2011, 0:24

Post autor: chris061 » 02 paź 2012, 9:55

Dziękuje za pomoc P. Januszu.

Wszystko jasne.

ODPOWIEDZ