Komisja przetargowa może poprawić błędny słowny zapis c

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 sty 2008, 9:15

Komisja przetargowa może poprawić błędny słowny zapis ceny – Gazeta Prawna, 21 stycznia 2008

Pomyłka w słownym zapisie ceny ryczałtowej stanowi oczywistą omyłkę pisarską, którą zamawiający może poprawić.

ORZECZENIE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu wybrało w przetargu na dostawę pompowni ofertę konsorcjum Grundfos pompy i PPH Eko-System-Polska. Rozstrzygnięcie przetargu oprotestował Jung Pumpen Polska. Kwestionował nie tylko wynik postępowania, ale też bezpodstawne poprawienie ceny ryczałtowej w ofercie firmy Wilo Polska. Zdaniem protestującego, zamawiający bezpodstawnie dokonał zmiany ceny oferty, kwalifikując błąd w obliczeniu ceny jako oczywistą omyłkę pisarską. Zamawiający oddalił protest, więc wykonawca odwołał się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. W sprawie poprawienia ceny wskazała, że w formularzu oferty cena ryczałtowa netto, brutto oraz kwota podatku VAT zostały obliczone prawidłowo. Nie można więc zarzucać, że Wilo popełniło błąd rachunkowy w obliczeniu ceny oferty. To, że wartość oferty brutto określona została na kwotę 2 310 956,94 euro, słownie na dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć euro i dziewięćdziesiąt cztery centy - to omyłka pisarska przy określaniu ceny oferty słownie. Wynikała ona z błędnego odczytania ceny podanej liczbowo. Cena zapisana słownie wskazuje na niezamierzone pominięcie jednego zera, przez co wykonawca podał słownie kwotę nierealną w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zdaniem arbitrów, taka oczywista omyłka mogła być poprawiona przez zamawiającego.
Arbitrzy nie zgodzili się z twierdzeniem, że w ofercie zwycięskiego wykonawcy nie ma polisy ubezpieczeniowej OC, gdyż załączony dokument nie został podpisany przez ubezpieczającego. Z kodeksu cywilnego wynika, że zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 805 par. 1) następuje w chwili złożenia przez ubezpieczającego oferty i jej przyjęcia poprzez zakład ubezpieczeń. Dla skuteczności zawarcia takiej umowy nie jest wymagana żadna forma kwalifikowana. Polisa stanowi więc jedynie potwierdzenie zawarcia umowy. Jej wystawienie i istnienie nie stanowi przesłanki ważności umowy ubezpieczenia (por. wyrok s.apel. I ACr 62/96).
Sygn. akt KIO/UZP 1442/07
KIO/UZP 1443/07

ODPOWIEDZ