Kiedy nie można zastosować trybu z wolnej ręki

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 17 paź 2007, 8:33

Kiedy nie można zastosować trybu z wolnej ręki – Gazeta Prawna, 17 października 2007

Tryb zamówienia z wolnej ręki można zastosować po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w prawie zamówień publicznych. Niezastosowanie jednej z nich oznacza naruszenie przepisów o zamówieniach i dyscyplinę finansów publicznych.
STAN FAKTYCZNY
Obwinionemu dyrektorowi zarzucono naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponieważ udzielił zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie z wolnej ręki bez spełnienia ustawowych przesłanek, które pozwalają na zastosowanie tego trybu. Komisja I instancji po zbadaniu sprawy uznała dyrektora winnym naruszenia dyscypliny finansów i odstąpiła od wymierzenia kary.
UZASADNIENIE
Istota sporu sprowadzała się do określenia, czy dyrektor naruszył przepisy o zamówieniach publicznych, udzielając zamówienia w trybie z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac termomodernizacyjnych. Dyrektor powołał komisję przetargową. Pierwsze postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Ponieważ jednak przystąpiła do niego tylko jedna firma, komisja unieważniła przetarg. Cena tej jedynej oferty przekraczała kwotę, którą dysponował zamawiający na realizację zadania. Zorganizowano więc drugie postępowanie w tym samym trybie z identyczną specyfikacją. W określonym terminie nie wpłynęła jednak żadna oferta, a więc komisja również ten przetarg unieważniła. W tej sytuacji komisja zwróciła się do dyrektora z wnioskiem o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Uzasadniała, że przetargi nieograniczone nie przyniosły rezultatów. Komisja uznała więc, że możliwe jest zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym można udzielić zamówienia z wolnej ręki. Dyrektor negocjował więc z wykonawcą, a następnie zawarł z nim umowę. Problem w tym, że dyrektor zmienił istotne warunki zamówienia poprzez ich obniżenie. Po wykonaniu zamówienia kontrolę w jednostce przeprowadził Urząd Zamówień Publicznych, który stwierdził, że dyrektor naruszył dyscyplinę finansów publicznych i skierował do rzecznika dyscypliny wniosek o ukaranie. Rzecznik przede wszystkim przytoczył przepis art. 67 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych i dowodził, że nie zostały spełnione warunki udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Aby bowiem skorzystać z tego trybu, musi łącznie być spełnionych kilka przesłanek, m.in. takich jak: w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia co najmniej jedno musi być przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Rzecznik dowodził zatem, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych, to znaczy złożono jedną ofertę, której cena była wyższa, niż zamawiający mógł zapłacić. W konsekwencji została naruszona jedna z przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych i obwiniony nie mógł zastosować trybu z wolnej ręki. Komisja orzekająca podzieliła stanowisko rzecznika, ale odstąpiła od wymierzenia kary. Wzięła ona bowiem pod uwagę, że obwiniony z dużą starannością nadzorował postępowanie o udzielenie zamówienia, powołał komisję przetargową, a przygotowanie postępowania powierzono wyspecjalizowanej firmie.
SYGN. AKT WKDF 0271-1/06

ODPOWIEDZ