Kiedy można oglądać oferty innych oferentów?

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 03 kwie 2007, 13:50

Witam
Mam takie głupie pytanie: kiedy mogę obejżeć oferty innych oferentów?
po ogłoszeniu zwyciężcy czy wcześniej?

Pozdrawiam
Ola

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 kwie 2007, 14:16

Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w przetargu, a więc jeszcze nawet przed ogłoszeniem zwycięzcy. Art. 96 ust 3. Pzp: „Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.”

ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 03 kwie 2007, 14:49

Dziękuję za szybką odpowiedź.
Jezeli wiem, że jedna firma zaproponowała urzadzenie które nie spełnia wymagań SIWZ to kiedy jest lepiej zakomunikoać to zamawiającemu?
Przed wyborem najkozystniejszej oferty czy po? Oczywiście jeżeli mam takie prawo po obejżeniu ich oferty

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 kwie 2007, 14:55

Zakomunikować w formie oficjalnego pisma można zawsze, może komisja przetargowa weźmie to pod uwagę. Protestować dopiero wtedy gdy zamawiający nie odrzuci takiej oferty i przez to zostanie ona wybrana, a Pani będzie mieć interes prawny w oprotestowaniu tej czynności.

ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 03 kwie 2007, 15:07

Jeżeli nie mam interesu to nie mogę tego oprotestować?
Moja oferta przekroczyła cenę jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie, a oferta konkurenycjna jest dużooooo tansza ale mam 99% pewność, że urządzenie zaproponowane przez konkurencję nie spełnia wymagań SIWZ.
Pyt. kolejne:) Czy aby zobaczyć konkurencyjna ofertę muszę wystąpić z jakims oficjalnym pismem?

Marcin R
Posty: 78
Rejestracja: 07 mar 2007, 14:52

Post autor: Marcin R » 03 kwie 2007, 15:13

1. podczas otwarcia ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kwota ta nie zawsze jest taka sama jak kwotą, którą może przeznaczyć na ten cel. Tak więc to, że cena pani oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie stanowi o tym, iż nie ma Pani interesu prawnego do wniesienia protestu.
2. aby mieć wgląd w konkurencyjną ofertę najlepiej wystosować do zamawiającego oficjalne pismo z prośbą o umozliwienie wglądu w oferty złożone w postępowaniu.

ola_lbn
Posty: 35
Rejestracja: 21 lut 2007, 10:04

Post autor: ola_lbn » 03 kwie 2007, 15:33

Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie odpowiedzi, tak na marginesie to jest swietne forum.
Może nie na temat ale nie chcę tworzyć nowego topicu:
Jeżeli wysyłam ofertę do budżetówki (powiedzmy do szkoły) która rozsyła do firm zapytanie o cenę ale nie takie w myśl ustawy prawo zamówień publicznych to czy mam prawo ządać od takiej szkoły wyjaśnienia wyboru oferty? i podania cen innych oferentów?
Ostatnio na pytanie jakiej firmy wybrali urządzenie otrzymałem odpowiedź: "dobrej"
Jakby nie było to wydają publiczne pieniądze i wydaje mi się, że powinni podać do publicznej wiadomosci co kupili, za ile i dlaczego.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 04 kwie 2007, 8:42

Jeżeli zamówienie nie jest realizowane w oparciu o Pzp, to nie stosujemy jego przepisów. Jednakże każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne.
3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

ODPOWIEDZ