Katalog dokumentów, które wolno uzupełniać, jest ściśl

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 28 sty 2008, 8:58

Katalog dokumentów, które wolno uzupełniać, jest ściśle określony – Rzeczpospolita, 28 stycznia 2008

Organizator przetargu nie może się zgodzić na to, aby firma po raz drugi uzupełniała ten sam dokument
Szpital w Bydgoszczy ogłosił przetarg na dostawę sprzętu medycznego, w tym m.in. wielowarstwowego tomografu, aparatury rentgenowskiej i aparatów ultrasonograficznych. Jedna z firm złożyła ofertę, ale nie dołączyła do niej wszystkich wymaganych dokumentów. Została wezwana do uzupełnienia. Dostarczyła brakujący dokument, ale okazało się, że nie został on wystawiony przez producenta sprzętu. Producentem tym była bowiem firma Toshiba Medical Systems Corporation Japan, tymczasem oświadczenie wydała Toshiba Medical Systems Corporation Europe.
Startujący w przetargu przedsiębiorca przekonywał, że europejska spółka córka ma prawo składać oświadczenia w imieniu japońskiej spółki matki. Tyle że nie wynikało to z żadnego ze złożonych dokumentów. Firma chciała donieść stosowne pismo, ale na to z kolei nie godził się już szpital.
Spór trafił ostatecznie przed Krajową Izbę Odwoławczą. Ta uznała, że uzupełnienie dokumentu potwierdzającego, że europejska Toshiba była umocowana do składania oświadczeń w imieniu producenta, byłoby niezgodne z prawem.
Przede wszystkim dlatego, że prawo zamówień publicznych (pzp) ściśle określa katalog dokumentów, jakie mogą być uzupełnione.
– W ocenie KIO dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oświadczenia w imieniu producenta nie mieści się w katalogu dokumentów, których uzupełnienia może żądać zamawiający – uzasadniła postanowienie z 22 stycznia przewodnicząca składu orzekającego Dagmara Gałczewska-Romek. – Przepis art. 26 ust. 3 pzp ma zastosowanie jedynie do dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 pzp. Możliwość uzupełnienia dokumentów odnosi się zatem jedynie do oświadczeń lub dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu – dodała.
Skład orzekający zwrócił również uwagę, że nie można po raz wtóry uzupełniać tego samego dokumentu.
– Przepis art. 26 ust. 3 pzp ma charakter wyjątkowy, należy traktować go literalnie, a żądanie uzupełnienia dokumentu w tym trybie jest czynnością jednokrotną i nie może być stosowane powtórnie do tego samego dokumentu – zauważyła przewodnicząca, powołując się jednocześnie na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 8 sierpnia 2006 r. V Ca 806/06), z którego wynika podobna interpretacja omawianego przepisu.
Sprawa ta wcześniej była już rozstrzygana przez arbitrów. Wykonawca uważał jednak, że szpital źle zinterpretował wydany wówczas wyrok. Skład rozpoznający odwołanie po raz drugi uznał, że zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z tym wyrokiem.
Dlatego też KIO wydała postanowienie o odrzuceniu odwołania, a nie wyrok o jego oddaleniu. Bowiem według art. 187 ust. 4 pkt 6 pzp, jeśli odwołanie dotyczy czynności dokonanych zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, to podlega odrzuceniu.

ODPOWIEDZ