Istotne było złożenie oświadczenia

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 02 lip 2007, 19:47

Istotne było złożenie oświadczenia - Gazeta Prawna, 27 czerwca 2007
SENTENCJA

Składanie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania nie jest tylko czynnością formalną, ale ma być wynikiem wnikliwej analizy podmiotów występujących w postępowaniu w sprawach zamówień publicznych i zapewnieniem bezstronności.

SYGN. AKT DF/GKO-4900-73/91/06/2242

STAN FAKTYCZNY

Obwiniona pełniła funkcję naczelnego dyrektora teatru. Udzieliła zamówienia publicznego na zakup samochodu dostawczego w trybie zapytania o cenę jednej z firm, mimo że zachodziła przesłanka do unieważnienia postępowania. Wcześniej wykluczyła z tego postępowania drugiego z oferentów. Drugi oferent nie złożył protestu na tę decyzję. Dyrektor zarzucono także wykonanie czynności bez złożenia pisemnego oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tych postępowań. Obwiniona przeprowadziła pięć postępowań o zamówienia publiczne na wykonanie klimatyzacji, zakup samochodu dostawczego, obsługę biletersko-szatniarską, prace porządkowe i usługi poligraficzne.

UZASADNIENIE

W wyniku kontroli przeprowadzonej w teatrze przez Najwyższą Izbę Kontroli dyrektorowi naczelnemu teatru zarzucono dwa czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych. W związku z zarzucanymi czynami rzecznik dyscypliny wniósł o wymierzenie kary upomnienia. Obwiniona zgodziła się z zarzutami rzecznika i wyjaśniła, że wszystkie uchybienia popełniła nieumyślnie. Ponadto nie doszło do uszczuplenia finansów publicznych. Komisja I instancji uznała więc ją winną naruszenia dyscypliny finansów publicznych i wymierzyła karę nagany. Od orzeczenia obwiniona odwołała się do Głównej Komisji Orzekającej.

Podczas rozprawy przed GKO, zastępca rzecznika dyscypliny uznał, że orzeczenie I instancji zawierało błędy. Przede wszystkim nie było podstaw do wykluczenia jednego z oferentów w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu, oferta była ważna i nie podlegała odrzuceniu. Oznaczało to, że przynajmniej dwie oferty były w przetargu ważne i w związku z tym nie została spełniona przesłanka do unieważnienia postępowania. A zatem obwiniona nie naruszyła w tym punkcie dyscypliny finansów publicznych. Zastępca rzecznika uznał natomiast, że zarzut dotyczący niezłożenia oświadczenia jest zasadny.

Główna Komisja Orzekająca po rozpoznaniu sprawy uznała, że wątpliwości budzi ocena prawna zaistniałych zdarzeń, uchyliła z tego powodu orzeczenie, orzekła o odpowiedzialności obwinionej i wymierzyła karę łagodniejszą - upomnienie.

GKO podniosła, że technicznie zamówienia dokonała komisja przetargowa. Odniosła się do wyjaśnień obwinionej, która uznała, że żądanie złożenia oświadczenia w postępowaniu nie było wymagane, a zatem wykluczenie oferenta i odrzucenie oferty było nieważne z mocy prawa. GKO nie zgodziła się z taką oceną. Uznała bowiem, że fakt, że dana czynność jest zgodna z prawem, nie oznacza automatycznie, że nie jest ona ważna i że ocena w tym zakresie należy do swobodnej opinii zamawiającego. Nieważność - w ocenie głównej komisji - powinna wynikać nie tylko z ustawy, ale również chronić prawnie inne strony stosunku prawnego, a więc podmioty, których ta czynność dotyczyła. Komisja wyciągnęła z tego wniosek, że oprotestowana czynność jest nieważna w razie uwzględnienia protestu. Tyle że w omawianej sprawie nikt takiego protestu nie złożył. Zamawiający zachował się natomiast tak, jakby uznawał czynność wykluczenia za ważną i prawnie skuteczną, a skoro tak, to znaczy, że czynność wykluczenia jest ważna i postępowanie należało unieważnić w trybie art. 93 ust. 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych. A zatem obwiniona naruszyła dyscyplinę finansów publicznych.

Odnośnie do drugiego zarzutu, GKO stwierdziła, że faktycznie obwiniona nie złożyła oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowań. Zdaniem GKO składanie oświadczeń nie jest tylko czynnością formalną, ale ma być wynikiem wnikliwej analizy podmiotów występujących w postępowaniu w sprawach zamówień publicznych i ma istotny wpływ na zapewnienie bezstronności postępowania.

ŁUKASZ ZALEWSKI

ODPOWIEDZ