Inicjatywa należy do wykonawców

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 07 wrz 2007, 16:59

Inicjatywa należy do wykonawców – Gazeta Prawna, 7 września 2007

Przedsiębiorca może, także bez zgody czy też inicjatywy zamawiającego, wydłużyć termin związania swoją ofertą.
W przetargu na dostawę aparatów regeneracyjnych Kampania Węglowa wybrała ofertę firmy Faser. Inny wykonawca - Krolpol - wniósł protest, wskazując, że zamawiający rozstrzygnął przetarg, mimo że upłynął termin związania ofertą firmy Faser, a w takim przypadku nie można zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego (dawny art. 94 ust. 1 prawa zamówień publicznych, Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - dalej p.z.p.).
Musi być inicjatywa zamawiającego
Zamawiający uwzględnił protest, więc Faser wniósł odwołanie do prezesa UZP, wskazując, że nie upłynął termin związania ofertą, bo firma złożyła oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą. Uznanie przez zamawiającego takiego oświadczenia za nieważne było niezgodne z celem postępowania, jakim było zawarcie umowy.
Zespół arbitrów stwierdził, że postępowanie powinno zostać unieważnione. Artykuł 85 ust. 2 p.z.p. reguluje procedurę przedłużania okresu związania ofertą i zdaniem arbitrów ma charakter lex specialis do uregulowań kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach co najmniej na siedem dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Wykonawcy nie mogą natomiast z własnej inicjatywy składać takich oświadczeń.
Wystarczy wola przedsiębiorcy
Z taką wykładnią art. 85 ust. 2 p.z.p. nie zgodziła się firma Faser i wniosła skargę do Sądu Okręgowego w Katowicach. Sędziowie uwzględnili skargę, wskazując, że dokonana przez arbitrów interpretacja przepisów była niewłaściwa. Adresatem art. 85 ust.2 p.z.p. jest jedynie zamawiający, a nie wykonawca. Z tego powodu przedsiębiorca może przez jednostronną czynność prawną wydłużyć termin związania swoją ofertą, także bez zgody czy też inicjatywy zamawiającego. Firma Faser sama wyraziła zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, składając jednocześnie wadium w postaci gwarancji bankowej. Krolpol nie złożył takiego oświadczenia, przedkładając jedynie wadium.
Zamawiający powinien odrzucić protest
Sąd stwierdził jednak, że złożenie wadium jest jednocześnie wyrazem dorozumianej woli związania się ofertą do dnia uwidocznionego na gwarancji bankowej. Jednak w dniu uwzględnienia przez zamawiającego protestu Krolpol, przedsiębiorca nie był już wykonawcą w tym postępowaniu, gdyż nie był już związany swoją ofertą. W konkluzji sędziowie uznali, że wybór oferty firmy Faser był ważny, natomiast zamawiający powinien odrzucić protest Krolpol.

PO NOWELIZACJI
Nowelizacja prawa zamówień publicznych przesądziła, że zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą mimo upływu terminu związania, gdy poinformuje przed jego upływem o wyborze ofert i wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach ofertowych.
Sąd Okręgowy w Katowicach; sygn. akt XIX Ga 194/07

ODPOWIEDZ