Czy gmina może sprzedać nieruchomość nie wykonując prze

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Marecky
Posty: 10
Rejestracja: 21 paź 2007, 21:07

Post autor: Marecky » 21 paź 2007, 23:44

Od 10 lat co pól roku podisuję umowę najmu z gminą lecz teraz zdecydowałem się zwrócić do gminy z prośbą o sprzedaż budynku którego jestem najemcą. Jestem lekarzem a w budynku prowadzę przychodnię. Gmina w odpowiedzi napisała że musi zrobić przetarg na ten budynek a do przetargu może przystąpić każdy stąd moje pytanie czy w związku z tym że w miejscowości w której jest ten budynek jako jedyny zapewnia usługi medyczne gmina mogłaby sprzedać mi go nie wykonując przetargu??? (w umowie kupna zobowiąże się że bedzie tam nadal przychodnia) Jeżeli tak to jakie przepisy mówią o tym? Z góry dziękuję za pomoc.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 22 paź 2007, 8:48

Obawiam się, że gmina ma rację. Jeśli budynek ma być sprzedany musi być zorganizowany przetarg. Nie ma żądnego powodu dla którego budynek przeznaczony na działalność gospodarczą albo inną działalność zarobkową miał być sprzedany z pominięciem konkurencji, która być może zechce dać więcej niż Pan. Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa ogólną zasadę, że nieruchomości gminne są zbywane w drodze przetargowej z pewnymi wyjątkami. Poniżej przytaczam kilka artykułów z tej ustawy dotyczące tego zagadnienia:

Art. 37. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34;
2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;
3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2;
4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;
8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;
9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
11) jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1.

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.


Art. 68. 1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;

Marecky
Posty: 10
Rejestracja: 21 paź 2007, 21:07

Post autor: Marecky » 22 paź 2007, 17:42

Mam jeszcze 2 pytania związane z tym wątkiem:
1) Czy przysługuje mi jako najemcy prawo pierwokupu?
2) Czy jeżeli miałbym umowę dzierżawy a nie najmu to czy zmieniłoby to cokolwiek?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 23 paź 2007, 8:29

Prawo pierwokupu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego, którego najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Jak wnioskuję z Pańskiego postu nie chodzi tu o lokal który zaspokaja Pańskie potrzeby mieszkaniowe, tylko o budynek w którym prowadzi Pan przychodnię lekarską.

Przy umowie dzierżawy jest możliwe przyznanie dzierżawcy prawa pierwokupu, jeśli zgodzi się na to Rada Gminy (art. 34 ust 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Rada zaś nie ma obowiązku zgadzać się na to, a tylko uprawnienie. Proszę wobec tego zapytać się w swojej gminie jak jest pod tym względem.

Marecky
Posty: 10
Rejestracja: 21 paź 2007, 21:07

Post autor: Marecky » 11 lis 2007, 21:36

Jeżeli uda mi się nakłonić Radę Gminy do zmiany umowy z Umowy Najmu na Umowę Dzierżawy i dodatkowo Rada Gminy w drodze uchwały przyzna mi pierwszeństwo w nabyciu lokalu to chciałbym wiedzieć jak powinien wyglądać przetarg to znaczy czy będzie istniała możliwość kupienia lokalu do którego będę miał prawo pierwokupu przez inną osobę??? Mam jeszcze pytanie dotyczące tego lokalu a mianowicie ja wynajmuję obecnie tylko połowę tego lokalu więc jak uda mi się zdobyć Umowę Dzierżawy i prawo pierwokupu to czy to prawo pierwokupu będzie dotyczyło tylko połowy lokalu??? I jak dojdzie do przetargu to czy jest taka możliwość żebym mógł kupić tylko połowe tego lokalu zaś ktoś inny drugą połowę???

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 12 lis 2007, 8:00

Jeśli rada gminy przyzna Panu pierwszeństwo nabycia własności najmowanego lub dzierżawionego lokalu to wtedy nie ma przetargu i oferta nabycia jest kierowana wyłącznie do Pana. Jeśli będzie przetarg to jego istota polega na tym, że wielu chętnych może się zgłosić i każdy z nich może kupić (no chyba że będzie to przetarg ograniczony, który może być zastosowany, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób). To czy można kupić „połowę” lokalu zależy od jego prawnego wyodrębnienia. Być może faktycznie jest to połowa budynku, ale prawnie jest on wyodrębniony jako dwie nieruchomości lokalowe – wtedy nie ma przeszkód w nabyciu takiego, jednego lokalu. Jeśli prawny podział nie nastąpił można nabyć tylko całość.

Marecky
Posty: 10
Rejestracja: 21 paź 2007, 21:07

Post autor: Marecky » 18 lis 2007, 10:39

W związku z tym, że lokal który chciałbym nabyć ma sporo kosztować a ja nie mam takiej ilości pieniędzy więc chciałbym wspólnie z zięciem przystąpić do kupna. Czy jak dostanę od rady gminy pierwszeństwo nabycia lokalu to czy to że mam zamiar kupić lokal na spółkę będzie problemem? I jak to by wyglądało jak chcelibyśmy razem przystąpić do przetargu, jeżeli rada gminy nie dałaby pierwszeństwa nabycia lokalu?

ODPOWIEDZ