gdzie zamiescic ogloszenie

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
zala
Posty: 18
Rejestracja: 20 wrz 2007, 12:40

Post autor: zala » 17 paź 2007, 7:48

gdzie zamieszczam informacje-ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i kiedy
przeprowadzam tryb zapytanie o cene
czy daje ogloszenie do biuletynu zamowien publicznych i kiedy, nie wiem czy po wyborze oferty czy po podpisaniu umowy ?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 17 paź 2007, 8:25

W zapytaniu o cenę, tak jak i w innych trybach w których składane są oferty, zamawiający zgodnie z art. 92 Prawa zamówień publicznych niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (czyli w dniu wyboru oferty albo najpóźniej nazajutrz) zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

Ponadto powyższe informacje zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W Biuletynie Zamówień Publicznych zamieścić trzeba niezwłocznie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, ale to dopiero po podpisaniu umowy, a nie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDZ