Finansowanie zamówienia z kwot warunkowych

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 29 sty 2008, 8:27

Finansowanie zamówienia z kwot warunkowych – Gazeta Prawna, 23 stycznia 2008

Z kwoty warunkowej można sfinansować korekty przedmiaru robót, polegające na zwiększeniu ilości robót przewidzianych w poszczególnych jego pozycjach. Dokonanie takich wydatków nie wymaga zmiany umowy.

PROBLEM
Zamawiający chciałby na etapie obliczania ceny oferty zobowiązać wykonawców do doliczenia do ceny oferowanej netto 10 proc. kwoty warunkowej, która będzie wykorzystana, gdy konieczne będą roboty dodatkowe. Czy ma taką możliwość?

UZP INFORMUJE
Prawo zamówień publicznych nie reguluje wprost ani zasad ustalania wynagrodzenia w umowie o zamówienie publiczne ani sposobu dokonywania rozliczeń w toku realizacji zamówienia. Stosunek umowny w tym zakresie należy kształtować zgodnie z przepisami prawa cywilnego.
Zamawiający ustala rozliczenie za wykonanie robót budowlanych w formie wynagrodzenia ryczałtowego albo kosztorysowego (w specyfikacji oraz w umowie). Wynagrodzenie kosztorysowe zakłada, że ustalone na podstawie oferty wstępne wynagrodzenie może zostać zmienione w ostatecznym rozliczeniu o kwotę wynikająca z różnicy między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych. Dopuszczalna jest więc zmiana zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia.
Przy tym sposobie rozliczenia zamawiający musi pamiętać, że zgodnie z art. 140 prawa zamówień publicznych nie można uwzględniać w umowie zakresu rzeczowego wykraczającego poza opis przedmiotu zamówienia ustalony w specyfikacji. Taka część umowy jest bowiem nieważna z mocy prawa. Zakres obmiaru robót wykonanych może dotyczyć tylko robót uwzględnionych w przedmiarze robót planowanych w opisie przedmiotu zamówienia. Nie jest możliwe uwzględnienie przy rozliczeniu kosztorysowym robót niezbędnych dla zamówienia, ale nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia. Stanowią one nowe zamówienie - dodatkowe lub uzupełniające (art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 prawa zamówień publicznych).
Wydatki w ramach kwoty warunkowej zasadniczo przewiduje się w specyfikacji i w umowie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Kwota warunkowa jest przeznaczona na zapłacenie kosztów wynikających z korekt obmiaru robót, których nie można przewidzieć, a ich wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia. Częściowo można zgodzić się ze stwierdzeniem, że wydatki dokonywane w ramach kwoty warunkowej nie są przeznaczone na rozszerzenie zakresu zamówienia. Dotyczy to tylko wydatków, które mają służyć pokryciu poniesionych przez wykonawcę kosztów wynikających z korekty przedmiaru, polegającej na zwiększeniu ilości robót przewidzianych w poszczególnych jego pozycjach. W tej sytuacji, roboty sfinansowane z takiej kwoty muszą wynikać tylko z przekroczenia ilości robót określonych w przedmiarze robót.
Nie ma podstaw do zakwalifikowania wydatków z kwoty warunkowej do kategorii wydatków służących sfinansowaniu odrębnego przedmiotu zamówienia tylko wówczas, gdy są one następstwem korekty przedmiaru, polegającej na zwiększeniu ilości robót przewidzianych w poszczególnych jego pozycjach. Dokonanie tych wydatków nie wymaga też zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tych okolicznościach kwoty warunkowe należy traktować jako zaplanowany w SIWZ i umowie sposób ustalenia wynagrodzenia wykonawcy, gdy jest przewidywana ewentualna zmiana ilościowa zamówienia, mieszcząca się jednak w pierwotnym jego opisie.
Inaczej jest w przypadku konieczności wykonania robót, które nie zostały wymienione w przedmiarze robót. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych są to roboty dodatkowe, zwiększające zakres pierwotnego zamówienia. Kwota warunkowa służyć może również sfinansowaniu robót dodatkowych, objętych co prawda dokumentacją projektową, niewymienionych jednak w przedmiarze robót. Według UZP, wydatki w ramach tak określonej kwoty warunkowej stanowią sfinansowanie nowego zamówienia lub rozszerzonego zakresu rzeczowego udzielonego zamówienia, a ich rozliczenie powinno nastąpić na podstawie umowy w sprawie udzielenia zamówienia dodatkowego.

ODPOWIEDZ