Dziwne uzasadnienie odrzucenia oferty.

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
papik
Posty: 3
Rejestracja: 02 mar 2008, 8:33

Post autor: papik » 02 mar 2008, 9:29

Witam

Proszę o pomoc

Nasza firma złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane.
Kryterium oceny ofert – 100% cena
W kwocie jaką przeznaczył zamawiający na wykonanie robót zmieściły się tylko 3 z 10 firm
Cena naszej oferty była najniższa niestety zamawiający odrzucił naszą ofertę argumentując to następująco:

Zgodnie z zapisem w Rozdziale C ” Opis sposobu obliczenia ceny oferty” SIWZ wykonawca zobowiązany był sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie zamieszczonego przedmiaru robót.
We wzorze umowy rozdział D§11 pkt 4 zamieszczony został zapis iż ”Do wyceny prac nieprzewidzianych wykonawca zastosuje czynniki cenotwórcze zawarte w złożonej ofercie
Załaczony do oferty kosztorys nie uwzględnia wszystkich czynników cenotwórczych, przede wszystkim cen materiałów i sprzętu.
Wobec powyższego w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych Zamawiający nie będzie w stanie ocenić czy wykonawca zastosował czynniki cenotwórcze zgodne ze złożoną ofertą.

Załaczony przez naszą firmę kosztorys nie zawierał błędów a zamawiający nie zaznaczył w SIWZ że należy do kosztorysu ofertowego dołączyć zestawienie cen materiałów i sprzętu.

Czy wobec tego odrzucenie naszej oferty jest zasadne ? (zamawiający postąpił tak z 4 ofertami)
Czy zamawiający ewentualnie nie powinien nas wezwać do uzupełnienia oferty?

EwaSwi
Posty: 8
Rejestracja: 25 sie 2007, 19:46

Post autor: EwaSwi » 03 mar 2008, 7:56

Jeżeli w tym postępowaniu nie ma odwołań to sam protest nic nie da ale można spróbować.Jeżeli w SIWZ nie było zapisu jaki kosztorys ma zostać złożony do przetargu (uproszczony czy szczegółowy) Wykonawca miał prawo złożyć uproszczony. W uproszczonych niektórych czynników cenotwórczych nie ma wyszczególnionych, ale to nie oznacza że ich nie ma. Można wezwać Wykonawcę w celu nie uzupełnienia bo oferty się nie uzupełnia tylko wyjaśnienia. A wyjaśnieniu można podać składniki cenotwórcze. Przecież cena kosztorysu nie ulegnie znianie więc nie ma problemu. Jeżeli Zamawiający nie uwzględnił jaki to ma być kosztorys to jego niedopatrzenie i powinien uznać i szczegółowy i uproszczony. W SIWZ powinien być zapis że Zamawiający żąda kosztorysu uproszczonego + zestawienie robocizny , materiału lub sprzętu lub kosztorys szczegółowy bez zestawień , wtedy nie byłoby problemu. A tak nawiasem mówiąc trzeba zacząć od tego jakie przewidziano wynagrodzenie jeżeli kosztorysowe to należałoby zastosować powyższe wyjaśnienia, a jeżeli ryczałtowe to w zasadzie kosztorys nie ma większego znaczenia, cały zakres robót ma być wykonany bez względu na to jak została oferta wyliczona.

papik
Posty: 3
Rejestracja: 02 mar 2008, 8:33

Post autor: papik » 03 mar 2008, 8:01

W umowie jest zapis że: wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za zamówione roboty wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 03 mar 2008, 9:35

Nie znam treści specyfikacji na ten przetarg ani oferty, ale uzasadnienie odrzucenia wydaje się na pierwszy rzut oka trochę naciągane. Przede wszystkim nie wzór umowy, ale punkt specyfikacji „opis sposobu obliczenia ceny”. Wykonawca musi dokładnie wiedzieć jak obliczyć cenę i nie powinien być zaskakiwany jakimiś dziwnymi uzasadnieniami ze strony zamawiającego, który poukrywał jakieś wpisy we wzorze umowy i teraz się do nich odwołuje.

papik
Posty: 3
Rejestracja: 02 mar 2008, 8:33

Post autor: papik » 03 mar 2008, 14:07

odnośnie obliczenia ceny:

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1) Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót oraz dołączyć go do oferty.

2) Rozdział F niniejszej specyfikacji zawiera zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty.

3) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy (naprawy, woda, odprowadzenie ścieków energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy).

4) Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

5) Cenę oferty należy podawać w Załączniku nr 2 do "Formularza ofertowego"

6) Należy podawać ceny w ZŁOTYCH POLSKICH brutto (tj. razem z podatkiem VAT). (Podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty).

natomiast zamawiający powołał się na ten fragment umowy:

§11.

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za zamówione roboty wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT w kwocie .................. zł (słownie: ................................................... zł).
2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne.
3. O konieczności wykonania prac nieprzewidzianych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Do wyceny prac nieprzewidzianych Wykonawca zastosuje czynniki cenotwórcze zawarte w złożonej ofercie.
5. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac nieprzewidzianych, nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, możliwa będzie zmiana terminu wykonania zamówienia

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 04 mar 2008, 8:06

Uzasadnienie zamawiającego do odrzucenia oferty jest niejasne i pokrętne. Ja bym chyba to oprotestował.

EwaSwi
Posty: 8
Rejestracja: 25 sie 2007, 19:46

Post autor: EwaSwi » 04 mar 2008, 8:16

Również uważam że brak jest podstaw do odrzucenia oferty. Zamawiający powinien wiedzieć że kosztorysy ofertowe mogą być szczegółowre i uproszczone. Te uproszczone często nie wykazują składników cenotwórczych. Jeżeli Zamawiającemu były potrzebne składniki cenotwórcze to powinien zażądać ich w formularzu ofertowym, albo uściślić jakiego kosztorysu sobie życzy z jakimi danymi. Protest uzasadniony.

ODPOWIEDZ