Dokumenty muszą jasno poświadczać niekaralność

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 11 maja 2007, 17:27

Dokumenty muszą jasno poświadczać niekaralność – Gazeta prawna, 7 maja 2007


Przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienie muszą udowodnić, że spełniają warunki udziału w postępowaniu w dniu składania ofert.
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zorganizował przetarg nieograniczony na przycinkę drzew i krzewów. W trakcie postępowania zamawiający wykluczył z przetargu konsorcjum reprezentowane przez lidera przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ogród System Zakład Konserwacji Zieleni, z powodu nieprzedstawienia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
Konsorcjum wniosło protest, w którym dowodziło, że wykluczenie było bezpodstawne, gdyż na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm., dalej p.z.p.) dostarczono dokumenty potwierdzające niekaralność wykonawców.
Zarząd Budynków Komunalnych oddalił protest stwierdzając, że wykonawca powinien spełniać warunki udziału w postępowaniu od dnia składania ofert, natomiast dołączone informacje z KRK zostały wystawione później i nie wskazują jednoznacznie na niekaralność wykonawców w dniu składania ofert. Na to rozstrzygnięcie konsorcjum wniosło odwołanie do prezesa UZP, w którym podnosiło, że z przedstawionych dokumentów pośrednio wynika, iż wykonawcy nie mogli być skazani w dniu składania ofert.

Zespół arbitrów stwierdził, że na wezwanie zamawiającego konsorcjum nie przedłożyło dokumentu, który wprost poświadczałby niekaralność wykonawców na dzień składania ofert. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter sformalizowany i na przedsiębiorcach ubiegających się o zamówienie spoczywa obowiązek dochowania szczególnej staranności w przygotowaniu dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie ma obowiązku dokonywać interpretacji dokumentów dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu. Arbitrzy podkreślili, że uzupełnione na wezwanie zamawiającego dokumenty mogą być wystawione po terminie składania ofert, ale ich treść powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
Sygn. UZP/ZO/0-298/07

Ewa Grączewska-Ivanova

ODPOWIEDZ