Dodatkowe dokumenty to nie są wyjaśnienia

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 08 paź 2007, 9:21

Dodatkowe dokumenty to nie są wyjaśnienia – Gazeta Prawna, 8 października 2007

Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców do uzupełnienia dokumentacji w przypadku braku tłumaczenia jednego z dokumentów.
ORZECZENIE
Wojskowy Szpital Kliniczny z Krakowa zorganizował przetarg nieograniczony na dostawę cyfrowej kamery do badań. Jedna z firm, która ubiegała się o zamówienie - Mediso Polska - wniosła dwa protesty na działania zamawiającego.
Brak tłumaczenia
Pierwszy z nich dotyczył wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów zawierających parametry techniczne urządzenia w trybie składania wyjaśnień z art. 87 ust. 1 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - p.z.p.). Wykonawca wskazywał, iż przepis dający uprawnienie zamawiającemu do żądania wyjaśnień nie obejmuje żądania składania dodatkowych dokumentów. Dodawał, że żądanie to było niezgodne z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zamawiający oddalił protest podkreślając, iż nie naruszył prawa, bo przepisy określają katalog przykładowy dokumentów, jakich może żądać zamawiający. Dlatego też miał on uprawnienie do żądania dodatkowych dokumentów.
Zamawiający rozstrzygnął przetarg i odrzucił ofertę Mediso Polska z powodu nieprzedstawienia tłumaczenia z angielskiego na polski jednego z dokumentów. Przedsiębiorca wniósł drugi protest, żądając tym razem dokonania ponownej oceny ofert. Wykonawca argumentował, że w odniesieniu do spornego dokumentu nie było wymagane dołączenie tłumaczenia na polski. Ewentualne przyjęcie, iż wykonawca miał obowiązek dołączenia tłumaczenia na polski, obligowało zamawiającego do zwrócenia się o uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.
Obowiązek zamawiającego
Wobec oddalenia protestów wykonawca wniósł dwa odwołania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów, który je rozpoznawał, stwierdził, że w całości zasługują na uwzględnienie. Zdaniem arbitrów art. 87 ust. 1 p.z.p. nie upoważnia zamawiającego do żądania od wykonawców dostarczenia nowych dokumentów, zwłaszcza takich, które nie zostały wskazane w specyfikacji, a także nie wynikają z przepisów rozporządzenia.
Natomiast w kwestii braku tłumaczenia jednego z dokumentów arbitrzy wskazali, że zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń zawierających błędy lub też tych, które nie zostały w ogóle złożone z ofertą (art. 26 ust. 3 p.z.p.). Przy czym przepis ten nie ogranicza się wyłącznie do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, ale obejmuje także dokumenty lub oświadczenia odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Zdaniem arbitrów wykonawca miał obowiązek przedłożenia wraz z dokumentem wystawionym w języku angielskim jego tłumaczenia, a niedopełnienie tego obowiązku należało ocenić jako złożenie dokumentu błędnego obligujące zamawiającego do wezwania o jego uzupełnienie.
Arbitrzy podkreślili ponadto, że zamawiający odrzucając ofertę z powodu jej niezgodności ze specyfikacją powinien uzasadnić swą decyzję.

ODPOWIEDZ