Czy w dialogu konkurencyjnym można uzupełnić ofertę

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 21 wrz 2007, 14:29

Czy w dialogu konkurencyjnym można uzupełnić ofertę – Gazeta Prawna, 21 września 2007

Czy w trybie dialogu konkurencyjnego zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych?
Tak, taka możliwość istnieje. Od ogólnych reguł postępowania z ofertami wyrażonych w art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zm.) ustawodawca odróżnił zakres uprawnień zamawiającego w odniesieniu do ofert złożonych w trybie dialogu konkurencyjnego. W tym przypadku zamawiający może żądać od wykonawców nie tylko wyjaśnienia treści złożonych ofert, ale dodatkowo w oparciu o dodany ust. 1a sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych. Inicjatywa należy do zamawiającego stanowiąc jego prawo, a nie obowiązek. Jednakże podobnie jak w przypadku korzystania z wyjaśnień szczególnie istotne znaczenie będzie miało zachowanie zasady równego traktowania wykonawców przy korzystaniu z tej normy prawnej przez zamawiającego.
Informacje dodatkowe, odmiennie niż wyjaśnienia, których dotyczy norma ust. 1, należy traktować jako dopuszczalne uzupełnienie treści oferty, jeśli nie przekracza granic zakreślonych w dalszej części przepisu, tj. nie zmienia w sposób istotny treści oferty. Poza złożeniem informacji dodatkowych wezwany wykonawca może dopracować lub sprecyzować, ofertę. Pojęcia te, podobnie jak same czynności są novum w przepisach o zamówieniach publicznych. Warto więc przytoczyć ich językowe znaczenie. Dopracować to opracować coś starannie do końca, a więc zwiększyć staranność w szczegółach proponowanych rozwiązań. Sprecyzować to uściślić, dokładnie określić. Oba pojęcia odnoszą się do sytuacji, gdy oferta nie jest sprzeczna z SIWZ, a jedynie brak precyzji lub niestaranność powodują, że nie sposób ustalić, czy wszystkie wymagania zamawiającego będą spełnione. Możliwość wprowadzania tą drogą jedynie drobnych zmian potwierdza wyrażony wprost w przepisie zakaz wprowadzania istotnych zmian w treści ofert. Czynności dokonywane przez zamawiającego mają więc na celu zagwarantowanie, że przyjęta oferta będzie w pełni zgodna z oczekiwaniami przedstawionymi w SIWZ. Przepis nie daje natomiast jasnej odpowiedzi, czy zakres sprecyzowań i przedstawianych informacji dotyczy wyłącznie merytorycznej części SIWZ czy też zezwala również np. na uzupełnianie braków formalnych (podpisu, pełnomocnictwa, ceny, czynu nieuczciwej konkurencji itp.). Wydaje się, że wprowadzenie kryterium istotności do oceny dopuszczalności uzupełnień przesądza, że dotyczą one wyłącznie stopniowalnych elementów. Wymienione wyżej (podpis, cena itp.) są niestopniowane, tj. albo są prawidłowe, albo nie, i jedynie wyjaśnienia, a nie uzupełnienia mogą być potrzebne do ustalenia ich prawidłowości.
WŁODZIMIERZ DZIERŻANOWSKI

ODPOWIEDZ