Decyduje termin dotarcia kopii

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 29 lis 2007, 20:26

Decyduje termin dotarcia kopii - Gazeta Prawna, 29 listopada 2007

Kopię odwołania można nadać pocztą, jednak musi ona dotrzeć do zamawiającego w ciągu pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu.

ORZECZENIE

Wykonawca oprotestował treść ogłoszenia o przetargu ograniczonym na budowę cyfrowego systemu zarządzania jakością i archiwizacją. Zarzucił zamawiającemu naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców m.in. poprzez niezgodny z prawem opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający oddalił protest, więc wykonawca wniósł odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Po ustawowym terminie

Zespół arbitrów odrzucił odwołanie. Wskazał, że kopia odwołania przesłana za pośrednictwem placówki pocztowej na adres zamawiającego dotarła po ustawowym terminie. Natomiast druga kopia odwołania przesłana przez wykonawcę faksem została nadana na niewłaściwy numer. Wykonawca, zdaniem arbitrów, naruszył więc art. 184 ust. 2 prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - dalej p.z.p.), bo w terminie pięciu dni od dnia rozstrzygnięcia protestu nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania. Arbitrzy powołali się na art. 61 k.c., odnoszący się do doręczeń, który ich zdaniem znajduje zastosowanie w tej sprawie na podstawie art. 14 p.z.p. Wykonawca zaskarżył to rozstrzygnięcie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Skargę wniósł również prezes UZP.

Zamawiający musi wiedzieć

Sąd oddalił skargi jako bezzasadne, bo z art. 184 ust. 2, p.z.p. wynika, iż odwołanie wnosi się do prezesa UZP w terminie pięciu dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem odwołania do prezesa UZP. Jak najszybsze powzięcie wiadomości przez zamawiającego o zakończeniu postępowania wywołanego protestem ma duże znaczenie dla możliwości zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Sąd podkreślił, że o zachowaniu terminu przekazania kopii odwołania zamawiającemu można mówić tylko wtedy, gdy kopia odwołania dotrze do zamawiającego w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania.

Tymczasem skuteczność zachowania terminu poprzez złożenie pisma na poczcie jest zastrzeżona tylko dla wniesienia odwołania do prezesa UZP. Natomiast dla powiadomienia zamawiającego taka możliwość nie została wprost przewidziana, co nie znaczy, że jest to niedopuszczalne.

Można pocztą

Wykonawca wnoszący odwołanie może jego kopię nadać pocztą, jednak by spełnić warunek określony w art. 184 ust 2 p.z.p., musi ona dotrzeć do zamawiającego w ciągu pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. Po upływie tego terminu zamawiający może uznać, że postępowanie wywołane protestem zostało zakończone i nie ma przeszkód do zawarcia umowy. W tej sprawie wykonawca nadał odwołanie do prezesa UZP i do zamawiającego w tym samym dniu, ale zamawiający otrzymał kopię jeden dzień po terminie przewidzianym w art. 184 ust. 2 p.z.p.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Ca 447/07

ODPOWIEDZ