Gdy cena w ofercie jest rażąco niska

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 paź 2007, 8:18

Gdy cena w ofercie jest rażąco niska - Gazeta Prawna, 10 października 2007

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

PROBLEM

Po otwarciu ofert okazało się, że cena podana w jednej z nich znacznie odbiega od pozostałych cen i zachodzi obawa, że wykonawca zaproponował cenę rażąco niską. Czy zamawiający powinien od razu odrzucić taką ofertę?

UZP INFORMUJE

Przyczyną wyraźnie niższej ceny oferty może być świadome działanie wykonawcy albo nierzetelność kalkulacji przedstawionych w ofercie, co grozi nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości. Z tego powodu prawo zamówień publicznych wprowadziło możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny (art. 89 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych - Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm. - p.z.p.).

Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień. Rażąco niska cena wskazuje na realizację zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy lub roboty budowlanej.

Punktem odniesienia dla kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia (czyli wartość przedmiotu zamówienia ustalona przez zamawiającego powiększona o podatek VAT). Wyznacznik ten nie jest bezwzględnie wiążącym, bo istniej możliwość oszacowania przez zamawiającego wartości zamówienia z nienależytą starannością. Wyznacznik ten powinien służyć do uruchomienia procedury żądania wyjaśnień od wykonawcy na podstawie art. 90 p.z.p.

W razie nienależytego oszacowania wartości zamówienia, zamawiający na nowo powinien dokonać jej ustalenia. Należy jednak podkreślić, iż modyfikacja ceny, a co się z tym wiąże modyfikacja wartości zamówienia, służy wyłącznie do ustalenia rażąco niskiej ceny. Wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego co do zasady nie ulegnie zmianie. Zgodnie bowiem z art. 35 p.z.p. ustalenie wartości zamówienia dokonuje się przed dniem wszczęcia postępowania. W sytuacji błędnego oszacowania wartość zamówienia skutkującego tym, iż zamówienie prowadzone jest poniżej progów określonych w ustawie, zamawiający winien natomiast rozważyć, czy nie zachodzi podstawa do unieważnienia postępowania.

W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający musi zwrócić się do wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienia. Sprzeczne z prawem jest uznawanie ceny za rażąco niską i odrzucenie ofert bez możliwości wykazania, że oferta zawiera rzetelne obliczenia. Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-103/88 (Constanzo) niedopuszczalne jest automatyczne odrzucenie ofert uznanej za zawierającą cenę rażąco niską bez podania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna.

Oceniając wyjaśnienia wykonawcy, zamawiający bierze pod uwagę obiektywne czynniki, takie jak np.: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Opracowano na podstawie opinii prawnych Urzędu zamówień Publicznych.

ODPOWIEDZ