Brak opłaty skarbowej nie wyklucza wykonawcy

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 19 lis 2007, 8:57

Brak opłaty skarbowej nie wyklucza wykonawcy – Gazeta Prawna, 14 listopada 2007

Zamawiający nie może wykluczyć wykonawcy z powodu braku opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

ORZECZENIE
Gmina Świętajno wybrała wykonawcę w przetargu na budowę sieci wodociągowej. Konkurencyjne konsorcjum firm - Meliorex oraz Technosan - oprotestowało decyzję zamawiającego. Zarzuciło, że gmina bezpodstawnie odrzuciła jego ofertę, powołując się na to, że w formularzu cenowym niewpisana została kwota VAT. Zdaniem konsorcjum pominięcie VAT stanowiło oczywistą omyłkę, która powinna być usunięta. Konsorcjum wskazało też, że zwycięski wykonawca składający ofertę wspólną nie uiścił opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, co stanowi zaległość podatkową w rozumieniu art. 51 ordynacji podatkowej. Powinno to spowodować wykluczenie zwycięskiego wykonawcy z postępowania z powodu naruszenia art. 24 ust. 1 (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm - p.z.p.). Z tych powodów konsorcjum domagało się unieważnienia odrzucenia jego oferty oraz unieważnienia rozstrzygnięcia przetargu. Zamawiający oddalił protest, wskazując, że brak potwierdzenia wniesienia opłat skarbowych nie stanowi przesłanki do wykluczenia przetargu, bo jedynym dokumentem, który może skutkować wykluczeniem wykonawcy, jest aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, z którego wynikałoby, że wykonawca zalega z opłacaniem podatków lub opłat. A w tej sprawie takiego zaświadczenie nie ma. Konsorcjum odwołało się więc do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Zespół Arbitrów wskazał, że opłata skarbowa jest rodzajem należności publicznoprawnej o charakterze podatkowym stanowiącej dochód własny gminy, rzeczywiście więc na gruncie prawa podatkowego brak jej zapłaty stanowi zaległość podatkową. Jednak jedynymi dokumentami, jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu zaległości podatkowych, jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, choć wiadomo, że w Polsce istnieją również samorządowe organy podatkowe. Dowodzenie wykluczenia uczestnika z przetargu ma charakter ściśle sformalizowany i mieści się wyłącznie w zakresie wskazanym w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. nr 87, poz. 605). Zatem zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu braku opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
Natomiast odnosząc się do zasadności odrzucenia ofert konsorcjum, arbitrzy stwierdzili, że w formularzu cenowym brak było stawki VAT, ale jednocześnie była podana kwota ceny netto i brutto na poszczególne części zamówienia. Nie stanowi to omyłki rachunkowej w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p., bo przedmiot zamówienia ma jedną cenę podaną w formularzu ofertowym i cena ta jest zgodna z formularzem cenowym. Mimo jednak stwierdzenia bezzasadności decyzji o odrzuceniu oferty arbitrzy oddalili odwołanie, bo konsorcjum nie miało interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia publicznego.
Sygn. akt UZP/ZO/0-962/07

ODPOWIEDZ