Brak interesu prawnego pozbawia ochrony prawnej

Ciekawe, kontrowersyjne i pouczające orzeczenia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 wrz 2007, 23:53

Brak interesu prawnego pozbawia ochrony prawnej – Gazeta Prawna, 18 września 2007

Istnienie interesu prawnego zależy od tego, czy w razie uwzględnienia środków odwoławczych wykonawca będzie miał realną szansę uzyskania zamówienia.
ORZECZENIE
Miasto Recz w trakcie przetargu na budowę hali sportowej odrzuciło ofertę konsorcjum z powodu jej niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 prawa zamówień publicznych, Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm - dalej p.z.p.). Tego samego dnia konsorcjum otrzymało także pismo o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem zamawiający unieważnia przetarg, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć ma sfinansowanie zamówienia.
Konsorcjum wniosło protest, w którym zarzuciło zamawiającemu naruszenie przepisów o przesłankach odrzucenia ofert. Wobec oddalenia protestu przez zamawiającego konsorcjum wniosło odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Zespół arbitrów odrzucił odwołanie bez merytorycznego rozpatrzenia zarzutów z uwagi na brak interesu prawnego po stronie konsorcjum. Środki ochrony prawnej określone w prawie zamówień publicznych przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Brak interesu prawnego jest zatem przeszkodą do uzyskania ochrony prawnej (art. 179 ust. 1 p.z.p.).
Ocena posiadania interesu prawnego zależy od tego, czy w przypadku uwzględnienia środków ochrony prawnej wykonawca będzie miał realną szansę uzyskania zamówienia. W tej sprawie decydujące było to, że zamawiający skutecznie unieważnił przetarg. Tym samym, nawet gdyby odwołanie zostało uwzględnione, to i tak konsorcjum nie mogłoby już uzyskać zamówienia.
Konsorcjum nie podniosło ani w proteście, ani też w odwołaniu zarzutu wadliwości unieważnienia postępowania. Zespół arbitrów nie może natomiast orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w proteście, i dokonywać oceny merytorycznej decyzji zamawiającego o unieważnieniu postępowania.
Sygn. akt UZP/ZO/0-99/07

ODPOWIEDZ