Bezprzetargowe zlecenia dla przedsiębiorstw publicznych

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 15 maja 2007, 11:20

Bezprzetargowe zlecenia dla przedsiębiorstw publicznych – Gazeta Prawna, 15 maja 2007
Nie ma obowiązku ogłaszania przetargu, nawet gdy zleceniobiorca jest jednostką odrębną od zamawiającego organu administracji, jeśli organ ten sprawuje nad zleceniobiorcą kontrolę analogiczną do kontroli sprawowanej nad swoimi własnymi służbami, a działalność wykonawcy w zasadniczej części jest świadczona właśnie na rzecz kontrolującego go organu administracji publicznej.
Wspólnotowe dyrektywy regulujące udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane dopuszczają zwolnienie przedsiębiorstwa publicznego działającego jako jednostka własna organów administracji publicznej z przestrzegania reguł ustanowionych w tych dyrektywach - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) / Transformación Agraria SA (Tragsa) i in.
(sygn. akt C-295/05)
Wniosek sądu hiszpańskiego dotyczył odpowiedzi na pytanie, czy państwo członkowskie może objąć przedsiębiorstwo publiczne reżimem prawnym, zgodnie z którym może ono wykonywać czynności, nie podlegając Dyrektywie Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi, Dyrektywie Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy i Dyrektywie Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, oraz czy dyrektywy te nie stoją na przeszkodzie takim uregulowaniom. Wniosek został złożony w ramach postępowania między Asemfo (krajowym stowarzyszeniem przedsiębiorstw leśnych) i hiszpańską administracją państwową w związku ze skargą kwestionującą reżim prawny, którym objęta jest spółka Tragsa. Spółka ta jest własną jednostką wykonawczą i służbą techniczną administracji rządowej i samorządowej. Ma ona obowiązek wykonywania zadań zleconych przez administrację rządową, Comunidades Autónomas oraz zależne od nich instytucje publiczne, w dziedzinach stanowiących cel spółki i nie ma możliwości swobodnego ustalania cen za swoje działania. Asemfo utrzymywała jednak, że w rzeczywistości Tragsa jest dla administracji zleceniobiorcą, zatem powinny ją obowiązywać reguły udzielania zamówień publicznych.
UZASADNIENIE
Według ETS - fakt, iż instytucja zamawiająca posiada, sama lub wraz z innymi instytucjami publicznymi, całość kapitału zakładowego spółki, której udzielono zamówienia, wskazuje co do zasady na to, że instytucja zamawiająca sprawuje nad tą spółką kontrolę analogiczną do sprawowanej nad własnymi służbami. ETS zwrócił uwagę, że wbrew twierdzeniom Asemfo, Tragsę i jej spółki zależne łączą z jednostkami publicznymi nie stosunki umowne, lecz relacje o charakterze wewnętrznym, zależnym i podległym. Trybunał przypomniał też, że już wcześniej uznał, że Tragsa (w okolicznościach innej sprawy z jej udziałem), będąc jednostką wykonawczą i służbą techniczną hiszpańskiej administracji, jest zobowiązana na zasadzie wyłączności do wykonywania robót zleconych przez administrację rządową, samorządy i zależne od nich instytucje publiczne. Skoro Tragsa wykonuje 35 proc. swojej działalności na rzecz państwa, a 55 proc. na rzecz samorządów, oznacza to, że zasadnicza część działalności tej spółki wykonywana jest na rzecz wspólnot lub instytucji publicznych, które są jej właścicielami. Tym samym oba warunki niestosowania procedury zamówień publicznych są w przypadku Tragsy spełnione.
ANNA OSTROWSKA-TOMAŃSKA

ODPOWIEDZ