czy będąc stroną w postępowaniu miałam obowiązek przys

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
AGOS-BIUR Kłos Agnieszka
Posty: 3
Rejestracja: 20 mar 2008, 7:49

Post autor: AGOS-BIUR Kłos Agnieszka » 20 mar 2008, 8:19

Dnia 18-01-2008r przystąpiłam do przetargu nieograniczonego na dostawę papieru do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oferta moja opiewała na 121 068,10 zł brutto. Następna oferta firmy Papier Hurt opiewała na 168632,90 zł brutto wpłynęło 9 ofert. moja oferta była ofertą najtańszą i została wybrana jako najkorzystniejsza co ogłoszono dnia 05-02-2008r. Dnia 08-02-2008r zwracam się na piśmie do zamawiającego o wyznaczenie terminu podpisania umowy. Nie otrzymawszy żadnej informacji kontaktuję się z zamawiającym telefonicznie dnia 14-02-2008 rano na co otrzymuję niegrzeczną odpowiedź że dnia 12,02-2008r firma Papier Hurt wniosła protest (którego kopię otrzymuję faxem dnia 14-02-2008r)na podstawie art. 180 w związku z 179 ust. 1 ustawy zarzucając mi naruszenie art.7 i art. 89. również 14-02-2008r otrzymałam pismo od zamawiającego napisane 13-02-2008r z informacją, iż wpłynął protest i wezwanie do wzięcia udziału w proteście. Na pismo to nie udzieliłam żadnej odpowiedzi ponieważ uznałam, iż obligatoryjne stałam się stroną w tym postępowaniu. Dnia 19-02-2008r zamawiający podpierając się art.93 ust.3 unieważnia postępowanie twierdząc, iż "opis przedmiotu zamówienia został dokonany niezgodnie z wymogami art. 29 i 30. Następnie otrzymałam pismo z dnia 29-02-2008 (pocztą bez poprzedzenia faxem). W piśmie tym zamawiający zawiadamia o wniesionym proteście załącznik kopia z dnia 12-02-2008r i teraz dla odmiany zawiesza (wcześniej już odwołany przetarg) bieg terminu związania ofertą. Następie dnia 07-03-2008r otrzymałam faxem zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy Papier Hurt a oferta mojej firmy zostaje odrzucona na podst. art.89, ust. 1 pkt a . Pragnę nadmienić, iż kryterium oceny ofert była 100% cena a zamawiający bez jakiegokolwiek sprawdzenia lub zapytania odrzucił moją ofertę wybierając droższą po tym jak sam stwierdził iż w SWIZ nie opisał dokładnie paramentów co do zamawianego towaru. W wobec powyższego na jakiej podstawie uznał iż moja oferta jest zaniżona? Dnia 13-03-2008 napisałam protest

AGOS-BIUR Glina, dnia 13-03-2008 r.
Kłos Agnieszka

ul. M. Dąbrowskie19
05-430 Glina


Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

PROTEST


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego i kopert-nr sprawy 28/BDG/PN/2007

Działając na podstawie art. 180 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.-dalej w skrócie nazywana Ustawą).
W nawiązaniu do pisma z dnia 06.03.2008 r. a otrzymanego przez nas dnia 07.03.2008 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu mojej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru kserograficznego i kopert-nr sprawy 28/BGD/PN/2007, składam protest co do odrzucenia mojej oferty z art. 89, ust. 1. pkt 4 tj. ustawy.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ( a więc jeszcze przed ewentualnym odrzuceniem oferty), obligatoryjnie zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
( art.90 Ustawy).

Podkreślić należy, że to na zamawiającym ciąży obowiązek dowiedzenia, że wskazana w ofercie cena jest rzeczywiście rażąco niska ( tak wyrok Zespołu Arbitrów z 31 sierpnia 2005 r., UPZ/ZO/0-2353/05), przy czym dla wykazania tego faktu nie wystarczy ustalić, że zaproponowana przez wykonawcę cena została określona poniżej przeciętnych cen rynkowych obowiązujących w danym momencie na terenie działania wykonawcy ( tak Norek Emil w Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II). Stąd wyjaśnienia wykonawcy, którego oferta może podlegać odrzuceniu w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy, nie mogą być zastąpione jakimkolwiek innym środkiem niż pisemne wyjaśnienia.

Reasumując, jako sprzeczne z Ustawą należy uznać automatyczne stwierdzenie, że oferta zawiera rażąco niską cenę, a co za tym idzie zamawiający nie może odrzucić oferty jedynie na podstawie swoich podejrzeń, gdyż oferta odrzucona musi wypełnić dyspozycje przepisów art. 90 ust. 1-3 Ustawy prawo zamówień publicznych (tak wyrok Zespołu Arbitrów – Urząd Zamówień Publicznych, z dnia 27 kwietnia 2006 r., UZP/ZO/0-1161/06). Już sam fakt niezwrócenia się przez zamawiającego do wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień uzasadnia uchylenie decyzji.

Zaznaczyć pragnę również, iż w całym powyższym postępowaniu występuje wiele nieścisłości, np:

Dnia 05.02.2008 r. Zawiadamiają nas Państwo o wyborze naszej oferty która spełniła 100% kryterium wyboru ofert. Następnie dnia 13.02.2008 r. otrzymujemy informację o wniesionym proteście przez firmę Papier-Hurt Spółka Jawna co skutkuje, na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 7, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655.), o unieważnieniu postępowania w związku z wykrytą wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. „ Opis przedmiotu zamówienia został dokonany niezgodnie z wymogami art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Papier kserograficzny będący przedmiotem zamówienia został opisany w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący w części dotyczącej papierów ozdobnych i kolorowych, a tym samym Wykonawcy nie mogli właściwie wycenić ofert.”
Po czym dnia 29.02.2008 r. ponownie informują nas Państwo o wniesionym proteście dnia 12.02.2008 r. (tym samym, o którym jest mowa wcześniej) do postępowania, które tak naprawdę zostało już unieważnione. A dnia 06.03.2008 r. informują nas Państwo o wyborze oferty firmy Papier- Hurt jako najkorzystniejszej (na jakiej podstawie? skoro SWIZ nie zawierał wystarczająco jednoznacznego opisu, a kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100% które to kryterium spełnia moja firma.)

Proszę o ponowne prześledzenie całego postępowania i podjęcie właściwych kroków zgodnych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych .

Proszę o potwierdzenie otrzymania powyższego pisma faxem na numer 022 789-72-90


Dnia 19-03-2008 r. otrzymałam pismo informujące mnie o odrzuceniu protestu ze względu na nie przystąpienie do wniesionego protestu.
2008-03-1022:03

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 mar 2008, 9:55

Postępowanie zamawiającego jest całkowicie niejasne. Skoro uznał protest i unieważnił postępowanie to nie rozumiem na jakiej podstawie potem stwierdził, że wybiera ofertę konkurenta. Prawdą jest, że aby odrzucić ofertę pod zarzutem rażąco niskiej ceny należy najpierw zwrócić się o wyjaśnienia do wykonawcy. Jeśli zaś chodzi o przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, to zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę o tym niezwłocznie po otrzymaniu protestu przesyłając mu kopię protestu oraz informując o zawieszeniu terminu związania ofertą. Wykonawca zaś jeśli chce przystąpić to musi wskazać swój interes prawny w przystąpieniu i określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. Nie ma czegoś takiego jak automatyczne przystąpienie. Jełki wykonawca nie odpowie na wezwanie zamawiającego w terminie trzech dni od otrzymania wezwania.

AGOS-BIUR Kłos Agnieszka
Posty: 3
Rejestracja: 20 mar 2008, 7:49

Post autor: AGOS-BIUR Kłos Agnieszka » 20 mar 2008, 14:52

PiotrW napisał/a: Postępowanie zamawiającego jest całkowicie niejasne. Skoro uznał protest i unieważnił postępowanie to nie rozumiem na jakiej podstawie potem stwierdził, że wybiera ofertę konkurenta. Prawdą jest, że aby odrzucić ofertę pod zarzutem rażąco niskiej ceny należy najpierw zwrócić się o wyjaśnienia do wykonawcy. Jeśli zaś chodzi o przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, to zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę o tym niezwłocznie po otrzymaniu protestu przesyłając mu kopię protestu oraz informując o zawieszeniu terminu związania ofertą. Wykonawca zaś jeśli chce przystąpić to musi wskazać swój interes prawny w przystąpieniu i określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. Nie ma czegoś takiego jak automatyczne przystąpienie. Jełki wykonawca nie odpowie na wezwanie zamawiającego w terminie trzech dni od otrzymania wezwania.

AGOS-BIUR Kłos Agnieszka
Posty: 3
Rejestracja: 20 mar 2008, 7:49

Post autor: AGOS-BIUR Kłos Agnieszka » 20 mar 2008, 14:59

Dziękuję Panu za tak szybką odpowiedź.
Reasumując powinnam była przystąpić do protestu, i przedstawić to na piśmie do protestującego i zamawiającego. A skoro tego nie zrobiłam to zamawiający miał prawo bez wezwania mnie do wyjaśnienia odrzucić moją ofertę i mój protest? dobrze zrozumiałam?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 20 mar 2008, 15:40

Nie przystępując do protestu zamawiający miał prawo nie informować o rozstrzygnięciu protestu. O odrzuceniu oferty zawsze Pani winna być poinformowana. Zamawiający nie ma zaś obowiązku występować o wyjaśnienia, jeżeli uzna ze nie ma czego wyjaśniać.

ODPOWIEDZ