Artykuł: Zamawiający nie może żądać dowodu wpłaty wad

Co ostatnio ukazało się w gazetach, czasopismach lub książkach i związane jest z zamówieniami publicznymi
PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 10 sty 2007, 11:43

Wczoraj w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł o wadium. Czy zgadzacie się z autorką?

"Zamawiający nie może żądać dowodu wpłaty wadium"


Zamawiający nie może wykluczyć wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani odrzucić jego oferty tylko dlatego, że wykonawca nie złożył wraz z ofertą dowodu wniesienia wadium


Zamawiający często żądają złożenia takiego dowodu wraz z ofertą. Czasem usiłują też kontynuować wyniesiony z czasów obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r. zwyczaj wykluczania wykonawców z powodu niezłożenia tego dokumentu wraz z ofertą. Jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.


Warunkiem jest wadium...

Wykonawca musi, na żądanie zamawiającego, wnieść wadium. Jeśli tego nie zrobi lub zrobi to niezgodnie z wymaganiami ustawowymi lub określonymi przez zamawiającego, to podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 prawa zamówień publicznych. Przepis ten dotyczy jednak samego wadium.


...ale nie dowód

Natomiast udział w postępowaniu nie zależy od tego, czy wykonawca przedstawi dowód wpłaty wadium na rachunek zamawiającego albo pokwitowanie złożenia dokumentu gwarancji lub poręczenia u zamawiającego.

Dowód wniesienia wadium nie stanowi treści oferty, bo nie jest oświadczeniem woli zawarcia umowy określającym istotne jej postanowienia (a tak brzmi kodeksowa definicja oferty). Dlatego zamawiający nie może z tego tylko powodu odrzucić oferty wykonawcy.

Poza tym, zgodnie z art. 25 ust. 1 pzp, zamawiający ma prawo żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że zamawiający nie powinien nawet żądać dowodu wniesienia wadium, bo jest to dokument całkowicie mu niepotrzebny.


Zamawiający i tak to sprawdzi

Żądając przedstawienia takiego dowodu, zamawiający tłumaczą się najczęściej tym, że jest to dla nich ułatwienie przy sprawdzaniu ofert, bo pozwala ustalić, czy wadium zostało wniesione. Jednak nie jest to prawda, bo zamawiający nie może potwierdzać wniesienia wadium jedynie "dowodem wpłaty". Byłoby to z jego strony poważne zaniedbanie. Niezależnie od tego, czy wykonawca przedstawi mu takie pokwitowanie, zamawiający i tak musi sprawdzić, czy dokument gwarancji wadialnej lub poręczenia został wniesiony (dołączony do oferty, złożony w kasie lub innym miejscu zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia) albo czy pieniądze wpłynęły na jego rachunek. Informację taką zamawiający może otrzymać od swoich pracowników lub z banku. Nie może wymagać, by wykonawca dodatkowo mu to jeszcze udowadniał.

Dodajmy, że ponieważ dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zamawiający nie może żądać jego uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 pzp.

ANNA PACKO
Autorka pracuje w Departamencie Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych Przedstawiona opinia jest jej prywatną opinią, a nie stanowiskiem UZP.

ODPOWIEDZ