Zamawiajacy może zmienic umowe po wyborze najkorzystniejsze

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
BelHeI
Posty: 50
Rejestracja: 27 cze 2012, 11:28

Post autor: BelHeI » 27 cze 2012, 13:58

Witam,

czy zamawiający może zmienić treść umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty?
Do SWIZ dostarczony był wzór umowy, zamawiający chce zmienić treść umowy, mówiąc, że ma do tego prawo. I dodatkowo wcale nie musiał umieszczać wzoru umowy w SWIZ.

Dodam, że w tym przetargu nie było wadium.

Pozdrawiam.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 27 cze 2012, 14:06

wadium nie ma tu nic do rzeczy jeśli chodzi o zmianę umowy,

wzoru umowy nie trzeba zamieszczać patrz art 36.1.16 pzp
"istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach'.

jeśli natomiast wzór umowy był zamieszczony to można ją zmienić pod warunkiem zaistnienie okliczności z poniższego:
Art. 144.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej
zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

BelHeI
Posty: 50
Rejestracja: 27 cze 2012, 11:28

Post autor: BelHeI » 27 cze 2012, 14:11

Aha, już rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.

A umowę trzeba spisać osobno do każdej z części przetargu?

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 27 cze 2012, 14:35

istnieje pewna dowolność, ale jak różni Wykonawcy to osobno...

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 27 cze 2012, 15:17

Osobno, tak jest bezpieczniej dla zamawiającego, nawet jak jest jeden Wykonawca, praktyka jednej umowy odchodzi w las, poza tym każda część to odrębna sprawa.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Post autor: efigy007 » 27 cze 2012, 15:35

Janusz pisze:praktyka jednej umowy odchodzi w las
dokładnie tak :)

BelHeI
Posty: 50
Rejestracja: 27 cze 2012, 11:28

Post autor: BelHeI » 28 cze 2012, 12:38

W specyfikacji przetargu są takie wpisy:
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę o treści zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub 10 dni od dnia przesłania tego zawiadomienia w inny sposób.
(...)
4) Wzór umowy:
Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Są to jedyne wpisy, które mogą sugerować o umowie.
Czy w takim przypadku, zamawiającemu przysługuje prawo do edycji umowy?

Pozdrawiam!

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 28 cze 2012, 12:41

Odpowiedź już masz powyżej, to co napisał efigy 007

BelHeI
Posty: 50
Rejestracja: 27 cze 2012, 11:28

Post autor: BelHeI » 28 cze 2012, 12:44

Czyli zamawiający nie podał żadnych informacji o możliwości zmiany umowy i w jakim zakresie ewentualnie taka umowa mogłaby zostać zawarta.

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 28 cze 2012, 12:46

Wygląda że nie podał, chyba że są to zmiany nieistotne wówczas zmienić można.

BelHeI
Posty: 50
Rejestracja: 27 cze 2012, 11:28

Post autor: BelHeI » 28 cze 2012, 12:48

Dokładnie tak, dziękuję jeszcze raz Wam Janusz i efigy007.

Pozdrawiam!

ODPOWIEDZ