Strona 1 z 1

: 31 paź 2007, 9:19
autor: krucow
przetarg rozstrzygnięty a umowy z wykonawcami podpisane. pozostały wadia wpłacone na rachunek bankowy. czy można je odesłać (przeleć ) pozostałym uczestnikom postępowania których oferty zostały min odrzucone bez wniosku wykonawcy?

: 31 paź 2007, 9:50
autor: PiotrW
Wadia trzeba niezwłocznie zwrócić w tym przypadku bez wniosku wykonawców biorących udział w postępowaniu. Proszę spojrzeć na art. 46 ust 1 pkt 2) Pzp:

Art. 46. 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy