Strona 1 z 1

: 02 mar 2011, 14:01
autor: Soltag
Proszę o opinię w ponizszej sprawie
Zamawiajacy przeprowadzil 4 postepowania, w pierwszym i drugim nie wpłynęla żadna oferta, w trzecim wpłyneła oferta która przewyższała kwotę która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w czwartym doszło do wyboru oferty najkorzystniejszej jednak wykonawca odmówił podpisania umowy. Czy w takim przypadku Zamawiający ma przesłankę do zawarcia umowy z wolnej ręki na podstawie 67 ust 1 pkt 4) ustawy pzp, czy mógł skorzystać z tego trybu tylko po dwóch pierwszych postepowaniach

: 02 mar 2011, 14:17
autor: Janusz
Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jest możliwe, jeżeli co najmniej 2 wcześniejsze postępowania o udzielenie zamówienia (w tym co najmniej jedno prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego) zostały unieważnione z takiego powodu, że:

* nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp),
* nie została złożona żadna oferta (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) lub
* wszystkie oferty zostały odrzucone, ponieważ ich treść nie odpowiadała treści siwz (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)