Strona 1 z 1

: 04 lip 2010, 9:01
autor: Admin
Dnia 22 grudnia 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (zwana „małą nowelizacją”). W wyniku nowelizacji zmianie uległ art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą). Zgodnie z nowym brzmieniem omawianego przepisu zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz określił warunki takiej zmiany.
Przeczytaj cały artykuł

: 12 lut 2014, 17:44
autor: zielona
W zeszłym tygodniu podpisałam umowę z Wykonawcą na PN na 12 m-cy - sukcesywna dostawa.
PROBLEM: nie naniosłam zapisów do umowy, które powinnam tzn. nie wykreśliłam, nie dopisałam, nie zmieniłam zapisów umowy, które wynikły w toku wyjaśniania siwz!!!
CO TERAZ? Czy możliwe jest zawarcie aneksu do umowy, w którym napiszę, że w wyniku zapytań z dnia .... Zamawiający nanosi zmiany w paragrafie.....
wykreśla się"..." i zastępuje"..."

JAK WYBRNĄĆ Z TEGO TAK, ABY KONTROLA MI NIE ZARZUCIŁA BŁĘDU I UMOWA BYŁA OK ??????

Bardzo dziękuję za SZYBKĄ odp.

: 12 lut 2014, 18:20
autor: Janusz
Umowa musi odzwierciedlać stan faktyczny z postępowania, a więc nie może nosić znamion innych, na innych zasadach, zasadnym jest stosowna zmiana do zawartej umowy, inaczej na dzień dzisiejszy się z tego nie wybrnie.

: 14 lut 2014, 20:46
autor: zielona
Dziękuję bardzo, aneks już przygotowałam. Mam nadzieję, że Wykonawca zrozumie i nie będzie robić pod górkę.