Strona 1 z 1

: 30 sty 2008, 21:27
autor: PiotrW
Zmiany w prawie zamówień publicznych sprzyjają dowolnej interpretacji – Gazeta Prawna, 30 stycznia 2008

■ Czy zmiany przepisów prawa zamówień publicznych zaproponowane przez Urząd Zamówień Publicznych będą korzystne dla przedsiębiorców?
- Część zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych można ocenić jako korzystne dla przedsiębiorców. W szczególności chodzi o zmianę polegającą na obowiązku sprostowania ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, w sytuacji modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dobrze należy także ocenić wydłużenie terminów na wniesienie protestu i odwołania. Ogłoszenie o zamówieniu jest często dla przedsiębiorców pierwszym źródłem informacji o prowadzonym postępowaniu. Konieczne jest więc, aby zawierało ono rzetelne i aktualne informacje na temat prowadzonego postępowania, pozwalające na dokonanie oceny jego atrakcyjności. Natomiast wydłużenie terminów na wniesienie protestu i odwołania nie tylko umożliwi przedsiębiorcom pełniejsze korzystanie ze środków ochrony prawnej, ale również prowadzi do zachowania równowagi pomiędzy wykonawcami a zamawiającym.
■ W razie istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia określonych w ogłoszeniu termin składania ofert będzie biegł na nowo od dnia sprostowania ogłoszenia. Czy to pozytywna zmiana?
- Mam pewne wątpliwości. Samą intencję proponowanej zmiany, polegającą na zagwarantowaniu wykonawcom dłuższego czasu na uwzględnienie w ofertach zmian dokonanych w s.i.w.z., należy ocenić jako korzystną dla przedsiębiorców. Niemniej może się okazać, że zmiana w zaproponowanym kształcie nie spełni tego założenia. W projekcie pojawiają się nieostre sformułowania, takie jak zmiana pierwotnych warunków zamówienia, istotna zmiana pierwotnych warunków zamówienia. Będzie to prowadzić do dokonywania dowolnej interpretacji tego przepisu przez zamawiających.
■ Komisja Europejska wskazała, że niezgodny z prawem unijnym jest przepis umożliwiający zmianę sposobu spełnienia świadczenia. UZP proponuje uchylenie tego przepisu. Czy to dobre posunięcie?
- Uchylenie art. 140 ust. 2 p.z.p. wzbudza moje pewne obawy. Wydaje się, że proponowane rozwiązanie nie przystaje do realiów rynkowych, które często wymuszają konieczność dokonania zmian w sposobie spełnienia świadczenia, co jest wiadome już przed zawarciem umowy. Rozumiem jednak argumenty prawne, powołujące się na zachowanie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zasady przejrzystości i równego traktowania wykonawców, które tutaj zadecydowały.