Aktualność dokumentów

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
maniutek23stan
Posty: 105
Rejestracja: 10 maja 2010, 15:40

Aktualność dokumentów

Post autor: maniutek23stan » 11 mar 2018, 16:46

Witam,
Zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Stan faktyczny: Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane, poniżej progów unijnych. Termin składania ofert 26.02.18 r. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostaje wezwany w dniu 05.03.18 r. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do przedłożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w siwz, w tym m.in. us, ZUS itp. Wykonawca w dniu 08.03.18 r. przedkłada na to wezwanie dokumenty. Zaświadczenie z ZUS i us sa wystawione w dniu 07.03.18 r. potwierdzające stan na dzień 06.03.18 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w paragrafie 5 pkt 2 znajduje się zapis o następującej treści „zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert” oraz w paragrafie 5 pkt 3 zapis o następującej treści: „zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”. Zaświadczenia powinny zostać wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z kolei w ustawie Pzp w art. 26 ust. 2 znajduje się zapis o następującej treści: „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.” W powyższym artykule wskazane jest, że dokumenty mają być aktualne na dzień ich złożenia. W związku z tym wychodzi pewna rozbieżność miedzy tym co jest w rozporządzeniu a tym co jest w ustawie.
Czytając artykuły w tym zakresie, każdy ma inny punkt widzenia w tym zakresie, jak to interpretować. W związku z tym mam mętlik jak powinno być prawidłowo zrobione.
Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, który przedstawiłem czy zaświadczenia z ZUS i us uzyskane przez tego wykonawcę po otwarciu ofert należy przyjąć? Z góry dziękuje za udzielona pomoc w tym zakresie.

ODPOWIEDZ