Warunki udziału w postępowaniu

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
Tyna
Posty: 23
Rejestracja: 30 wrz 2008, 18:30

Post autor: Tyna » 30 wrz 2008, 18:36

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zażądał, jeżeli wykonawcą jest spółka prawa handlowego, wykazu pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia. Oferty złożone zostały przez konsorcja : spółka z o.o. + działalność gospodarcza. Czy w takiej sytuacji wykonawca (konsorcjum) ma obowiązek złożenia takiego wykazu?

PiotrW
Posty: 2196
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 30 wrz 2008, 19:13

Zupełnie nie rozumiem czemu wykazu pracowników żąda tylko od spółek prawa handlowego, a od innych podmiotów nie. Jak to uzasadnił w siwz? Przecież to jest naruszenie zasady równości, tak nie wolno. Proszę rozważyć protest na taki warunek udziału w postępowaniu. Jeśli jednak uznać, że warunek w takim brzmieniu trzeba spełnić to oczywiście skoro jeden z konsorcjantów jest spółką to wykonawca powinien zawrzeć w ofercie taki wykaz.

Tyna
Posty: 23
Rejestracja: 30 wrz 2008, 18:30

Post autor: Tyna » 30 wrz 2008, 19:46

Witam,
to moja firma jest tym zamawiającym
chodziło o to, żeby w spółce prawa handlowego wskazać osobę odpowiedzialną - z któregoś komentarza do pzp wynika że można takiego dokumentu żądać
Czy to jest błąd, który może przesądzić o nieprawidłowości postępowania?
To straszne

PiotrW
Posty: 2196
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 30 wrz 2008, 20:41

O możliwości żądania powyższego wykazu osób mówi Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605). §1 ust 2. Pkt 5) mówi: „W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów: wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.” Zrozumiałem, że to właśnie miała Pani na myśli. W zasadzie to trudno mi sobie wyobrazić zasadność żądania takiego rodzaju dokumentu. Co miało by znaczyć wskazanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia? O jaką konkretnie osobę chodzi? I dlaczego tylko w spółkach prawa handlowego? Co w przypadku gdy wystartuje w postępowaniu inny podmiot nie będący spółką, a jednocześnie nie będący osobą fizyczną, np. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wymieniona jako wykonawca w art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych albo choćby konsorcjum osób fizycznych? Przy konstruowaniu warunków udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków trzeba brać pod uwagę dyspozycje art. 22 ust 2 ustawy PZP: „Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.” oraz art. 25 ust 1 PZP: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania”. Katalog dokumentów jakich można żądać jest zaś wymieniony we wspomnianym wyżej rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25 ust 2 ustawy PZP. Nie ma podstawy by uznać, że zamawiający może żądać jakichś innych dokumentów, bo to będzie najpewniej uznane właśnie za naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Nie znam oczywiście treści waszej siwz, moja opinia dotyczy tego jak zrozumiałem warunek z opisu w Pani poście.

Tyna
Posty: 23
Rejestracja: 30 wrz 2008, 18:30

Post autor: Tyna » 30 wrz 2008, 20:53

Tak, chodziło o potwierdzenie "potencjału" czyli dysponowania osobami...
Zażądaliśmy zarówno wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jak i tego nieszczęsnego wykazu pracowników. Wykonawcy nie złożyli tego drugiego wykazu.
Z tego wynika, że popełniliśmy błąd. Co dalej??? :(

PiotrW
Posty: 2196
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 30 wrz 2008, 21:13

Żeby w jakikolwiek sposób ocenić co dalej musiałbym przyjrzeć się zapisom siwz. Jeśli to możliwe proszę mi ją przysłać na mój adres mailowy piotrw@interia.pl Jest już po otwarciu ofert, wykonawcy nie złożyli tego wykazu…Kilka scenariuszy jest możliwych, jeżeli rzeczywiście stwierdzono by, że wymóg ten był nieuzasadniony. Skoro nikt nie protestował na to w trakcie przetargu to teoretycznie może to „przejść”, ale równie dobrze, niezadowolony z wybory wykonawca może zaprotestować, a potem odwołać się jeśli odwołanie przysługuje. KIO jeśli uzna to za stosowne nawet może unieważnić cały przetarg z powodów opisanych przeze mnie powyżej. A nawet jeśli nikt nie unieważni, a podpiszecie umowę, to teoretycznie niewykluczone jest, że kiedyś w przyszłości ktoś skontroluje, powoła się na przepisy art. 146 PZP mówiące, że umowa jest nieważna gdy zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy oraz gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania i będzie kłopot. Pod warunkiem oczywiście, że rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów. Dziś już jest późno, ale jeśli skontaktuje się Pani ze mną to jutro odpiszę lub oddzwonię. Aha, jaki komentarz i który jego konkretny zapis miała Pani na myśli, proszę napisać, to sprawdzę w nim to co mieli na myśli autorzy. Pozdrawiam.

ODPOWIEDZ